Licencijos

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais,Infrastruktūros ir turto skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba (toliau - pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
infrastruktūros ir turto skyrius:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija išduota;
2. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose prekybos vietose (licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti prekybos tabako gaminiais vieta).
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Turintis licenciją ir norintis ją patikslinti juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė) Infrastruktūros ir turto skyriui tiesiogiai, per atstumą (paštu) arba elektroninėmis priemonėmis, prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos),
pateikia paraišką, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė turi);
2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti.

Infrastruktūros ir turto skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

Infrastruktūros ir turto skyrius, patikrinęs įmonės paraišką patikslinti licenciją ir nustatęs, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ir nustačiusi, kad atitinkama paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo pranešimo gavimo terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licencijos dublikatą, Infrastruktūros ir turto skyriui tiesiogiai, per atstumą elektroninėmis priemonėmis, prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos),
pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. kokiu būdu (tiesiogiai per Asmenų aptarnavimo poskyrį, per atstumą (paštu) ar elektroninėmis priemonėmis) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.
Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta, Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo šioje paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per 5 darbo dienas pateikti patikslintą paraišką išduoti licencijos dublikatą. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą Infrastruktūros ir turto skyriui.

Įmonė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas, pateikia:
1. Prašymą.
2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis, kad būtų panaikintas arba sustabdytas nurodytam laikui licencijos galiojimas, pateikia paraišką. Naikinant licencijos galiojimą, įmonė privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po licencijos galiojimo panaikinimo.
Per 5 dienas panaikina licencijos galiojimą ir praneša įmonei apie licencijos galiojimo panaikinimą registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu paraiškoje ar pranešime nurodytas elektroninio pašto adresas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai
Gyvenimo atvejai Licencijos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Vida Vasiliauskaitė tel. (8 447) 70 173 tel. mob. +370868733803
Prašymo forma (-os) pranešimas (tabako gaminių)
pranešimas (su tabako gaminiais susijusių gaminių)7)
Aprašymas interesantui Savivaldybės administracija, gavusi licencijos prašytojo pranešimą išduoti licenciją patikrina:

1. licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą;
2. ar pareiškimas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus ir jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas yra įsteigtas kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, ar jis pateikė Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą ir tinkamai užpildytą dokumentą;
3. ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus;
4. ar yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1450
2. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Įmokos kodas 52494
Paslaugos kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458
3.59. p. išdavimas 190 Eur.
4.531 p. papildymas, patikslinimas 112 Eur.
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskaitė,
309 kab., tel. 8 (447) 70173, e. paštas
vida.vasiliauskaite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-04-29 08:21:57

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Licencijos

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais,Infrastruktūros ir turto skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba (toliau - pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
infrastruktūros ir turto skyrius:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija išduota;
2. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose prekybos vietose (licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti prekybos tabako gaminiais vieta).
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Turintis licenciją ir norintis ją patikslinti juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė) Infrastruktūros ir turto skyriui tiesiogiai, per atstumą (paštu) arba elektroninėmis priemonėmis, prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos),
pateikia paraišką, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė turi);
2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti.

Infrastruktūros ir turto skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

Infrastruktūros ir turto skyrius, patikrinęs įmonės paraišką patikslinti licenciją ir nustatęs, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ir nustačiusi, kad atitinkama paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo pranešimo gavimo terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licencijos dublikatą, Infrastruktūros ir turto skyriui tiesiogiai, per atstumą elektroninėmis priemonėmis, prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos),
pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. kokiu būdu (tiesiogiai per Asmenų aptarnavimo poskyrį, per atstumą (paštu) ar elektroninėmis priemonėmis) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.
Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta, Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo šioje paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per 5 darbo dienas pateikti patikslintą paraišką išduoti licencijos dublikatą. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą Infrastruktūros ir turto skyriui.

Įmonė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas, pateikia:
1. Prašymą.
2. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis, kad būtų panaikintas arba sustabdytas nurodytam laikui licencijos galiojimas, pateikia paraišką. Naikinant licencijos galiojimą, įmonė privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po licencijos galiojimo panaikinimo.
Per 5 dienas panaikina licencijos galiojimą ir praneša įmonei apie licencijos galiojimo panaikinimą registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu paraiškoje ar pranešime nurodytas elektroninio pašto adresas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai
Gyvenimo atvejai Licencijos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Vida Vasiliauskaitė tel. (8 447) 70 173 tel. mob. +370868733803
Prašymo forma (-os) pranešimas (tabako gaminių)
pranešimas (su tabako gaminiais susijusių gaminių)7)
Aprašymas interesantui Savivaldybės administracija, gavusi licencijos prašytojo pranešimą išduoti licenciją patikrina:

1. licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę); įmonių duomenis licenciją išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą;
2. ar pareiškimas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus ir jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas yra įsteigtas kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, ar jis pateikė Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą ir tinkamai užpildytą dokumentą;
3. ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus;
4. ar yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 5 d. Nr. 1450
2. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Įmokos kodas 52494
Paslaugos kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458
3.59. p. išdavimas 190 Eur.
4.531 p. papildymas, patikslinimas 112 Eur.
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskaitė,
309 kab., tel. 8 (447) 70173, e. paštas
vida.vasiliauskaite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-04-29 08:21:57

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.