EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Informacija apie licencijas

 

LICENCIJŲ INFORMACINĖ SISTEMA   (vartotojams aktuali informacija apie visiems ūkio subjektams išduotas licencijas, jų paieška ir tvarkymas vienoje vietoje)

 
 

Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybės administracijos išduotas ir galiojančias energetinės veiklos licencijas (atnaujinta 2019-09-25)
 

 

 

Atmintinė vykdantiems mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose ir mugėse (kurie vyksta ne patalpose)


 


 

Norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

 

Įmonė, norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, teikia pranešimą.

Pranešimo forma (tabako gaminiais)

Pranešimo forma (su tabako gaminiais susijusiais gaminiais)

 

Valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą dydis – 190 Eur (patvirtintas 2000-12-15 LRV nutarimu Nr. 1458).

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamos rinkliavos mokamos į biudžeto surenkamąsias sąskaitas:
 
 

Sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas

Banko kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

40100

LT24 7300 0101 1239 4300

„Swedbank“ AB

73000

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

70440

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

71800

LT72 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

72300

LT78 7290 0000 0013 0151

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

72900

Įmokos kodas 52494

 

      Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios Įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota.
     Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu įteikia arba išsiunčia jai popierinės formos licenciją.
     Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarką reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos 1995 12 20 tabako kontrolės įstatymas Nr.I-1143;

Lietuvos Respublikos 2000 06 13 rinkliavų įstatymas Nr. VIII-1725;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 12 05 nutarimas Nr.1450 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

Dokumentai priimami Infrastruktūros ir turto skyriuje (309 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, tel. (8 447) 70173, atsakinga vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskaitė). 

 
 Norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
 

Išduodamos šių rūšių licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
 

1. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

4. verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;

5. vienkartinė - verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

6. vienkartinė - verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

7. vienkartinė - verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

8. vienkartinė - verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;

9. vienkartinė - verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Įmonė, norinti gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia paraišką licencijai gauti.

Paraiškos forma (vienkartinei licencijai)

Paraiškos forma

 

Valstybės rinkliavų dydžiai patvirtinti 2000-12-15 LRV nutarimu Nr. 1458:

už 1-4 punktuose nurodytų licencijų išdavimą – 490 Eur;

už 5-9 punktuose nurodytų licencijų išdavimą –  17 Eur;

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamos rinkliavos mokamos į biudžeto surenkamąsias sąskaitas:
 
 

Sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas

Banko kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

40100

LT24 7300 0101 1239 4300

„Swedbank“ AB

73000

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

70440

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

71800

LT72 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

72300

LT78 7290 0000 0013 0151

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

72900

 

Įmokos kodas 52394

 

Prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarką reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas 1995 04 18 Nr. I-857;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 06 13 Nr. VIII-1725;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo” 2004 05 20.

 

Dokumentai priimami Infrastruktūros ir turto skyriuje (309 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, tel. (8 447) 70173, atsakinga vyriausioji specialistė Vida Vasiliauskaitė).

 

 

 


 

 

LICENCIJOS VERSTIS TRANSPORTO VEIKLA

 

Išduodamų licencijų rūšys:

1. Licencija vežti keleivius,

2. Licencijos kopija vežti keleivius,

3. Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais-taksi.

4. Leidimas vežti keleivius už atlygį.

Įmonė, (vežėjas) norinti įsigyti licenciją verstis transporto veikla, pateikia:

1. nustatytos formos prašymą (pridedama);

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

4.3. fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. vežėjo, vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko:

5.1. nustatytos formos vežėjo, vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, reputacijos anketą (pridedama);

5.2. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą (pažyma negalioja, jei ji pateikiama vėliau kaip trys mėnesiai nuo jos išdavimo dienos) apie vežėjo, įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, teistumą (neteistumą);

5.3. kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.

6. transporto vadybininko (kuris turi būti nepriekaištingos reputacijos bei turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją, ir kuris faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai, yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas ir gyvena Bendrijoje), paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

8. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 29.2 punkte, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;

9. mokomąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą (arba jų kopijas tinkamai patvirtintas), patvirtinantį, jog sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava, kai yra priimtas sprendimas išduoti licenciją.

 Valstybės rinkliavos tarifai :

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis –   68 Eur. 

Už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą nustatytas valstybės mokestis – 35 Eur.

Už licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur.

Už leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas – 45 EUR.

Už leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas – 7,2 EUR.

Už patikslinto naujo leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas – 10 EUR.

Už keleivių vežimo už atlygį leidimo išdavimą – 16 EUR.

.

Valstybės rinkliava mokama į Swedbank, banko kodas 73000 Valstybinės mokesčių inspekcijos kodas (188659752) sąskaitą Nr LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52794.

Kelių transporto licencijavimą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos 1996-11-19 Kelių transporto kodeksas Nr.1-1628

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimas Nr.1170 “Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo.

3. Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo

4. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

5. Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo

6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės

 

Dokumentai priimami Dariaus ir Girėno g. 96, Infrastruktūros ir turto skyriuje (308 kab., tel. 70172, atsakingas vyr. inžinierius Rimantas  Milius).

 
 
 
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-17 11:27:34

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.