JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PERKA VIENO KAMBARIO IR DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTUS
2021-07-08  

 

  Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus.

 

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933), Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el. paštas: info@jurbarkas.lt, interneto adresas: www.jurbarkas.lt

 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Pirkimo objekto buvimo vieta: perkami butai Jurbarko rajono teritorijoje (Jurbarko m. Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k., Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m., Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.). Perkamų butų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

 

Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis – vieno kambario buto pirkimas.

II dalis – vieno kambario buto pirkimas.

III dalis – dviejų kambarių buto pirkimas.

IV dalis – dviejų kambarių buto pirkimas.

 

Visų pirkimo dalių butams keliami šie reikalavimai:

1. perkami butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Butai perkami daugiabučiuose namuose, kurie turės kuo aukštesnę energinio naudingumo klasę;

2. gyvenamosios patalpos ir jos įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus:

2.1. santechnikos, patalpų šildymo ir kiti prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys, kokybiški;

2.2. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiančios rozetės ir patalpų apšvietimas. Kiekvienoje patalpoje būtinas minimalus šviestuvas;

2.3. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantys remonto;

2.4. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi;

3. perkami butai, kuriuose įrengta: bendroji centralizuoto šildymo sistema ar individuali centrinio šildymo sistema, ar vietinio šildymo sistema. Pirmumas teikiamas butams su bendrąja centralizuoto šildymo sistema;

4. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu įvestos dujos) ir kt. apskaitos prietaisai;

5. pirmumas teikiamas butams, kuriuose įrengti elektrinei viryklei pritaikyti elektros įvadai;

6. pirmumas teikiamas žemesniuose aukštuose esantiems butams;

7. sandorio sudarymo metu butams negali būti uždėtas turto areštas, butai negali būti užstatyti ar įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butuose neturi būti įregistruotų kitų asmenų, taip pat jie neturi būti kitų asmenų deklaruojami kaip gyvenamoji vieta;

8. jei perkamas butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, tai privalo būti pilnai apmokėtos visos išlaidos susijusios su šio buto atnaujinimu (modernizavimu);

9. butai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;

10. perkant vieną socialinį būstą pirmumas teikiamas pirmame aukšte esančiam butui, kuris bus pritaikytas asmeniui turinčiam judėjimo negalią. Bute esantis sanmazgas (wc, dušas/vonia) turi būti vienoje arba gretimose (turinčiose bendrą sieną) patalpose;

11. perkami butai, esantys Jurbarko rajono teritorijoje. Pirmumas teikiamas butams, esantiems arčiausiai Jurbarko miesto. Prioritetas nustatomas pagal tokį eiliškumą:

11.1. Jurbarko m., Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k.;

11.2. Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m.;

11.3. Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.

Butams, esantiems 11.1 punkte nurodytose teritorijose, teikiamas aukščiausias prioritetas, butams, esantiems 11.2 punkte – žemesnis prioritetas, butams, esantiems 11.3 punkte – žemiausias prioritetas. Perkamų būstų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

 

Neperkami butai:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);

2. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos;

3. bendrabučio tipo butai (su koridorine sistema) ir butai name su liftu (išskyrus butus esančius pirmame namo aukšte), butai mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc. (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo Komisijos apžiūros atlikimo dienos);

6. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinių matavimų byloje nurodytais duomenimis;

7. kurių nusidėvėjimas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis didesnis kaip 60 procentų.

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. O1-330 „Dėl sprendimo pirkti socialinius būstus pagal projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ ekonominio ir socialinio pagrindimo ir vertinimo kriterijų nustatymo” patvirtinti vertinimo kriterijai; apžiūros išvados; derybų rezultatai; turto vertinimo ataskaitų duomenys.

 

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai (toliau – Pirkimo sąlygos) išduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo gavimo dienos nemokamai Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, mob. 8 664 37531. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto puslapyje https://jurbarkas.lt/ skiltyje ,,Naujienos“.

 

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

 

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo (Pirkimo sąlygų 1 priedas) turi būti pateikiami Pirkimo sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro išrašo, ne senesnio kaip 1 mėn. iki dokumentų pateikimo, patvirtinta kopija). Jeigu siūlomas parduoti butas yra iki 1964 m. statytame name, tokiu atveju nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas;

2. kadastrinių matavimų bylos patvirtinta kopija;

3. įgaliojimo, suteikiančio teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pardavimo dokumentus, tikslinti pardavimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (jeigu reikia), sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas, patvirtinta kopija;

4. buto energinio naudingumo sertifikato patvirtinta kopija;

5. esant nepilnamečių vaikų – teismo leidimo patvirtinta kopija.

(Kopijų patvirtinimo žymą sudaro: žodžiai „Kopija tikra“, tvirtinančiojo vardas, pavardė, parašas, data. Kopijas tvirtina pasiūlymą teikiantis kandidatas arba jo įgaliotas asmuo).

Pasiūlymas parduoti butą ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi).

Detali informacija apie pasiūlymų ir dokumentų pateikimo tvarką nurodyta Pirkimo sąlygų II skyriuje.

 

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.30 val.

 

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Socialinių būstų pirkimui. Pasiūlymas teikiamas ______ pirkimo daliai(-ims)“, nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir nurodytais savo rekvizitais (vardas, pavardė (ar įmonės pavadinimas), adresas ir telefono numeris).

Kandidatas pirkimo dokumentus gali pateikti vienai ar kelioms pirkimo dalims. Jei kandidatas tą patį butą nori pasiūlyti kelioms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju gali pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai daliai atskirai arba pateikti vieną pasiūlymą nurodant kurioms pirkimo dalims jis teikiamas. Jei kandidatas nori pasiūlyti kelis butus skirtingoms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju turi pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

 

Pirkimo komisijos pirmininkas                                                   Romualdas Kuras

 

Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos ir kriterijai

 

 

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PERKA VIENO KAMBARIO IR DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTUS
2021-07-08  

 

  Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus.

 

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933), Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el. paštas: info@jurbarkas.lt, interneto adresas: www.jurbarkas.lt

 

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Pirkimo objekto buvimo vieta: perkami butai Jurbarko rajono teritorijoje (Jurbarko m. Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k., Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m., Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.). Perkamų butų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

 

Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis – vieno kambario buto pirkimas.

II dalis – vieno kambario buto pirkimas.

III dalis – dviejų kambarių buto pirkimas.

IV dalis – dviejų kambarių buto pirkimas.

 

Visų pirkimo dalių butams keliami šie reikalavimai:

1. perkami butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Butai perkami daugiabučiuose namuose, kurie turės kuo aukštesnę energinio naudingumo klasę;

2. gyvenamosios patalpos ir jos įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus:

2.1. santechnikos, patalpų šildymo ir kiti prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys, kokybiški;

2.2. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiančios rozetės ir patalpų apšvietimas. Kiekvienoje patalpoje būtinas minimalus šviestuvas;

2.3. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantys remonto;

2.4. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi;

3. perkami butai, kuriuose įrengta: bendroji centralizuoto šildymo sistema ar individuali centrinio šildymo sistema, ar vietinio šildymo sistema. Pirmumas teikiamas butams su bendrąja centralizuoto šildymo sistema;

4. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu įvestos dujos) ir kt. apskaitos prietaisai;

5. pirmumas teikiamas butams, kuriuose įrengti elektrinei viryklei pritaikyti elektros įvadai;

6. pirmumas teikiamas žemesniuose aukštuose esantiems butams;

7. sandorio sudarymo metu butams negali būti uždėtas turto areštas, butai negali būti užstatyti ar įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butuose neturi būti įregistruotų kitų asmenų, taip pat jie neturi būti kitų asmenų deklaruojami kaip gyvenamoji vieta;

8. jei perkamas butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, tai privalo būti pilnai apmokėtos visos išlaidos susijusios su šio buto atnaujinimu (modernizavimu);

9. butai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;

10. perkant vieną socialinį būstą pirmumas teikiamas pirmame aukšte esančiam butui, kuris bus pritaikytas asmeniui turinčiam judėjimo negalią. Bute esantis sanmazgas (wc, dušas/vonia) turi būti vienoje arba gretimose (turinčiose bendrą sieną) patalpose;

11. perkami butai, esantys Jurbarko rajono teritorijoje. Pirmumas teikiamas butams, esantiems arčiausiai Jurbarko miesto. Prioritetas nustatomas pagal tokį eiliškumą:

11.1. Jurbarko m., Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k.;

11.2. Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m.;

11.3. Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.

Butams, esantiems 11.1 punkte nurodytose teritorijose, teikiamas aukščiausias prioritetas, butams, esantiems 11.2 punkte – žemesnis prioritetas, butams, esantiems 11.3 punkte – žemiausias prioritetas. Perkamų būstų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

 

Neperkami butai:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);

2. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos;

3. bendrabučio tipo butai (su koridorine sistema) ir butai name su liftu (išskyrus butus esančius pirmame namo aukšte), butai mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc. (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo Komisijos apžiūros atlikimo dienos);

6. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinių matavimų byloje nurodytais duomenimis;

7. kurių nusidėvėjimas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis didesnis kaip 60 procentų.

 

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. O1-330 „Dėl sprendimo pirkti socialinius būstus pagal projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ ekonominio ir socialinio pagrindimo ir vertinimo kriterijų nustatymo” patvirtinti vertinimo kriterijai; apžiūros išvados; derybų rezultatai; turto vertinimo ataskaitų duomenys.

 

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai (toliau – Pirkimo sąlygos) išduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo gavimo dienos nemokamai Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, mob. 8 664 37531. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto puslapyje https://jurbarkas.lt/ skiltyje ,,Naujienos“.

 

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

 

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo (Pirkimo sąlygų 1 priedas) turi būti pateikiami Pirkimo sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro išrašo, ne senesnio kaip 1 mėn. iki dokumentų pateikimo, patvirtinta kopija). Jeigu siūlomas parduoti butas yra iki 1964 m. statytame name, tokiu atveju nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas;

2. kadastrinių matavimų bylos patvirtinta kopija;

3. įgaliojimo, suteikiančio teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pardavimo dokumentus, tikslinti pardavimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (jeigu reikia), sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas, patvirtinta kopija;

4. buto energinio naudingumo sertifikato patvirtinta kopija;

5. esant nepilnamečių vaikų – teismo leidimo patvirtinta kopija.

(Kopijų patvirtinimo žymą sudaro: žodžiai „Kopija tikra“, tvirtinančiojo vardas, pavardė, parašas, data. Kopijas tvirtina pasiūlymą teikiantis kandidatas arba jo įgaliotas asmuo).

Pasiūlymas parduoti butą ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi).

Detali informacija apie pasiūlymų ir dokumentų pateikimo tvarką nurodyta Pirkimo sąlygų II skyriuje.

 

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.30 val.

 

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Socialinių būstų pirkimui. Pasiūlymas teikiamas ______ pirkimo daliai(-ims)“, nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir nurodytais savo rekvizitais (vardas, pavardė (ar įmonės pavadinimas), adresas ir telefono numeris).

Kandidatas pirkimo dokumentus gali pateikti vienai ar kelioms pirkimo dalims. Jei kandidatas tą patį butą nori pasiūlyti kelioms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju gali pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai daliai atskirai arba pateikti vieną pasiūlymą nurodant kurioms pirkimo dalims jis teikiamas. Jei kandidatas nori pasiūlyti kelis butus skirtingoms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju turi pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

 

Pirkimo komisijos pirmininkas                                                   Romualdas Kuras

 

Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos ir kriterijai

 

 

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.