EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Socialinės paramos teikimas Juodaičių seniūnijoje

Socialinės paramos teikimas

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikėjo kontaktai

Būsto šildymo   išlaidų,   geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų skyrimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Gyvenamąją   vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba   vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl   kompensacijų metu atitinka reikalavimus:

1.   Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise   turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

2.   Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis   asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu   nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas   gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas;

3.   Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį   vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies   skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Socialinės pašalpos     skyrimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Bendrai   gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.,   kai:

•   nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

•   vidutinės 3 praėjusių iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo mėnesių   bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos arba pajamos to   mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra mažesnės už 1 VRP (šiuo   metu 350 Lt).

•   kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis   asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

–   vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ne mažiau kaip 2/3 Darbo kodekse   nustatytos maksimalios darbo laiko trukmės ir jiems darbo užmokesčio   apskaičiuojama ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinių   atlygį proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui;   

–   asmenys, besimokantys pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo   profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal   dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas, kol jiems sukaks   24 metai; 

–   asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba netekę 60 procentų ir daugiau   darbingumo ir gaunantys pensijas ar (ir) pensijų išmokas, arba asmenys, kurie   kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų išmokų ir (ar) šalpos išmokų   skyrimo, bet jos nėra dar paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;

–   asmenys, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės   valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;  

–   asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), šeimos narį (narius), artimą savo ar   sutuoktinio giminaitį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas   specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros   (pagalbos) poreikis arba jie pripažinti neveiksniais;

–   asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos   stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą ar   medicininę pažymą;

–   nėščia moteris, kuriai iki numatomos gimdymo datos yra likę 70 kalendorinių   dienų;  

–   vienas iš tėvų ar globėjų augina vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3   metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį ugdymo įstaigos vaiką iki 8   metų;  

–   vaikai nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę teritorinėje   darbo biržoje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas; nėštumo   metu; augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius);

–   ir kitos sąlygos.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Vienkartinės išmokos     nėščiai moteriai prašymo priėmimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Nėščiai   moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio   draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70   kalendorinių dienų iki   numatytos gimdymo datos skiriama 2 bazinių   socialinių išmokų (1 BSI – 130 Lt) dydžio vienkartinė išmoka. Prašymas   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Prašymo-paraiškos socialinės paramos   mokiniams gauti priėmimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Mokiniai   turi teisę į   nemokamą maitinimą (pietus) bei paramą mokinio reikmenims   įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar   vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės   remiamų pajamų 1 VRP – 350,00 Lt) dydžio. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Išmokos vaikui   skyrimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Teisę   gauti išmoką vaikui turi bendrai gyvenantys asmenys, auginantys ir (ar)   globojantys šeimoje vaikus, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos,   nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo   17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5   valstybės remiamų pajamų (1 VRP – 350,00 Lt) dydžio, atsižvelgiant į vaiko   amžių bei šeimoje augančių ir (ar) globojamų vaikų skaičių:   1) vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 97,50 Lt) dydžio išmoka per mėnesį;   2) vaikui nuo 2 iki 7 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės   išmokos (šiuo metu – 52,00 Lt) dydžio išmoka per mėnesį;   3) vaikui nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar)   šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės   socialinės išmokos (šiuo metu – 52,00 Lt) dydžio išmoka per mėnesį.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

ES paramos iš   intervencinių maisto atsargų skyrimas

Žiedūnė
Milčiūtė

ES   paramą iš intervencinių maisto atsargų gauti turi teisę labiausiai   nepasiturintys asmenys, kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam   gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės   patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (1 VRP – 350,00 Lt).  Prašymas-paraiška pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Vietinės rinkliavos už   komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą   lengvatos suteikimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Kompensacijos   skiriamos Jurbarko rajono savivaldybėje esančio gyvenamojo būsto savininkui   ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar   vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 Lietuvos   Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžių, tai yra   1 400 Lt. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Prašymo-   paraiškos pagalbos į namus paslaugos gauti priėmimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Asmens   namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje   bei dalyvauti   visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai – suaugę   asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai   su negalia ir jų  šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos   ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Teikimo vieta – asmens   namuose.   Teikimo trukmė/dažnumas – iki 10 val. per savaitę.

Prašymas-paraiška   pateikiamas raštu tiesiogiai atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Prašymo-   paraiškos ilgalaikės socialinės   globos (institucijoje) paslaugoms   gauti priėmimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Ilgalaikė   socialinė globa -   tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai   nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų   priežiūros reikalaujanti pagalba.   Prašymas-paraiška pateikiamas raštu tiesiogiai   atvykus į seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

Prašymo- paraiškos socialinių įgūdžių   ugdymo ir palaikymo paslaugoms gauti priėmimas ir šių paslaugų teikimas

Žiedūnė
Milčiūtė

Socialinių   įgūdžių ugdymo   ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinės rizikos   šeimoms, kurios yra   įrašytos į Jurbarko rajono savivaldybės   administracijos Vaikų teisių apsaugos   skyriaus socialinės rizikos   šeimų apskaitą. Prašymas pateikiamas raštu   tiesiogiai atvykus į   seniūniją.

(8 447) 44142,
 el. p. ziedune.milciute@jurbarkas.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-08 09:57:04

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.