MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PLANAS 2021–2025 METAMS DIDELIŲ POKYČIŲ NEŽADA
2021-06-03  
 

Lietuvoje mokyklų tinklo pertvarka vyksta jau daugelį metų. Šiai pertvarkai įtaką daro spartus mokinių skaičiaus mažėjimas, nuolatinis naujų technologijų atsiradimas, valstybės keliami vis didesni reikalavimai ugdymo organizavimo kokybei, švietimo pagalbos paslaugų teikimui, mokyklų veiklai ir aptarnavimui, o ypač – skiriamų lėšų dydis. Siekiama, jog švietimo sistemoje būtų įgyvendintas socialinis teisingumas, lygios galimybės, veiksmingumas, būtų atsakingas valdymas ir aukšta darbo kokybė, o drauge ir racionaliai panaudojami turimi ištekliai.


Šiuos reikalavimus ir siekinius sėkmingai bei efektyviai galima įgyvendinti tuomet, kai yra sureguliuotas mokyklų tinklas. Optimalus sutvarkytas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas savivaldybėje sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui patogiai ir greitai pasiekti modernią ir šiuolaikišką, tinkamai aprūpintą mokymo priemonėmis mokyklą, gebančią sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti profesionalius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.
 

Birželio mėnesio tarybos posėdyje buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas ir veiksmų planas jam įgyvendinti. Vadovaujantis planu‘ mokyklų tinklo kūrimas rajone bus vykdomas planingai, o ne stichiškai, bus racionaliai naudojamos švietimui skirtos lėšos. Planą rengė net dvi darbo grupės: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų darbo grupė atliko kiekybinių ir kokybinių, išorinių ir vidinių veiksnių, esamos rajono švietimo būklės  analizę. Taip pat buvo nustatytos rajono švietimo sistemos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, suformuluoti ateinančio laikotarpio, tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai. Kitoje darbo grupėje išsamių diskusijų metu buvo aptarti surinkti duomenys, pateikti pasiūlymai dėl kai kurių duomenų patikslinimo, papildymo, susitarta dėl tinklo pertvarkos kriterijų, pateikti siūlymai veiksmų planui ir visuomenei svarstyti pateiktas Mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais plano  projektas ir jo įgyvendinimo veiksmų plano projektas.
 

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas – savivaldybės mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą, užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje, turėti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Šį parengtą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį plano projektą prieš virtualų susitikimą su Švietimo, mokslo ir sporto ministre ir kitais ministerijos vadovais, kuris vyko 2021 m. gegužės 7 d., išanalizavo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, kurie įvertino, kad plano „projektas labai nudžiugino – analizuojant švietimo būklę, neapsiribojote tik statistiniu pokyčių (planuojant buvo tiek ir tiek, po plano įgyvendinimo yra tiek ir tiek) pristatymu, kaip dažniausiai būna, o atlikote labai išsamią analizę, aprėpdami visas švietimo sritis, pateikdami ne tik kiekybinę, bet ir kokybinę analizę, įžvalgas bei priežastinius ryšius, tiesiog, super! Tikrai atliktas didžiulis, tiesiog labai didelis, darbas“.
 

Mokyklų optimizavimo klausimai, kaip ir visi planuojami pokyčiai, visuomenėje, vietos bendruomenėse visuomet sukelia daug nerimo ir diskusijų. Iki priimant Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį planą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje plano projektas buvo pristatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams, vyko pristatymas švietimo įstaigų vadovų pasitarime. Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano projektas aptartas su mokyklų, kurias darbo grupės siūlomame veiksmų plane buvo numatyta pertvarkyti ar reoganizuoti, bendruomenėmis. Vyko nuotoliniai susitikimai su Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Jurbarkų mokyklos-darželio bendruomenėmis. Plano projektas taip pat pristatytas ir Švietimo tarybos posėdyje, vykusiame 2021 m. gegužės 13 d.
 

Po diskusijų, išklausius mokyklų bendruomenių nuomonę ir argumentus, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano veiksmų planas buvo pakoreguotas ir šis galutinis variantas pateiktas tarybai tvirtinti. Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį planą, kuriame tokie struktūriniai pokyčiai, kaip reorganizavimas, likvidavimas, nėra numatomi nė vienoje Jurbarko rajono savivaldybės mokykloje. Plane numatyti vidaus struktūros pertvarkymai miesto progimnazijose – nuspręsta šiose mokyklose neformuoti priešmokyklinio ugdymo grupių. Taip pat nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės mokykloje numatoma pradėti įgyvendinti savitą ugdymo programą – Nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų programą. Tai būtų pirmasis žingsnis planuojamo įkurti oro kadetų licėjaus (gimnazijos) link.
 

Patvirtinus planą nuosekliai bus vykdoma jo įgyvendinimo stebėsena ir, pasikeitus situacijai, esant poreikiui, planą galima bus koreguoti.

 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“

 
 

 JOLITA JABLONSKIENĖ, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL 
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PLANAS 2021–2025 METAMS DIDELIŲ POKYČIŲ NEŽADA
2021-06-03  
 

Lietuvoje mokyklų tinklo pertvarka vyksta jau daugelį metų. Šiai pertvarkai įtaką daro spartus mokinių skaičiaus mažėjimas, nuolatinis naujų technologijų atsiradimas, valstybės keliami vis didesni reikalavimai ugdymo organizavimo kokybei, švietimo pagalbos paslaugų teikimui, mokyklų veiklai ir aptarnavimui, o ypač – skiriamų lėšų dydis. Siekiama, jog švietimo sistemoje būtų įgyvendintas socialinis teisingumas, lygios galimybės, veiksmingumas, būtų atsakingas valdymas ir aukšta darbo kokybė, o drauge ir racionaliai panaudojami turimi ištekliai.


Šiuos reikalavimus ir siekinius sėkmingai bei efektyviai galima įgyvendinti tuomet, kai yra sureguliuotas mokyklų tinklas. Optimalus sutvarkytas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas savivaldybėje sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui patogiai ir greitai pasiekti modernią ir šiuolaikišką, tinkamai aprūpintą mokymo priemonėmis mokyklą, gebančią sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti profesionalius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.
 

Birželio mėnesio tarybos posėdyje buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrasis planas ir veiksmų planas jam įgyvendinti. Vadovaujantis planu‘ mokyklų tinklo kūrimas rajone bus vykdomas planingai, o ne stichiškai, bus racionaliai naudojamos švietimui skirtos lėšos. Planą rengė net dvi darbo grupės: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų darbo grupė atliko kiekybinių ir kokybinių, išorinių ir vidinių veiksnių, esamos rajono švietimo būklės  analizę. Taip pat buvo nustatytos rajono švietimo sistemos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, suformuluoti ateinančio laikotarpio, tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai. Kitoje darbo grupėje išsamių diskusijų metu buvo aptarti surinkti duomenys, pateikti pasiūlymai dėl kai kurių duomenų patikslinimo, papildymo, susitarta dėl tinklo pertvarkos kriterijų, pateikti siūlymai veiksmų planui ir visuomenei svarstyti pateiktas Mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais plano  projektas ir jo įgyvendinimo veiksmų plano projektas.
 

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas – savivaldybės mokyklų, teikiančių ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą, užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje, turėti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Šį parengtą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį plano projektą prieš virtualų susitikimą su Švietimo, mokslo ir sporto ministre ir kitais ministerijos vadovais, kuris vyko 2021 m. gegužės 7 d., išanalizavo ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistai, kurie įvertino, kad plano „projektas labai nudžiugino – analizuojant švietimo būklę, neapsiribojote tik statistiniu pokyčių (planuojant buvo tiek ir tiek, po plano įgyvendinimo yra tiek ir tiek) pristatymu, kaip dažniausiai būna, o atlikote labai išsamią analizę, aprėpdami visas švietimo sritis, pateikdami ne tik kiekybinę, bet ir kokybinę analizę, įžvalgas bei priežastinius ryšius, tiesiog, super! Tikrai atliktas didžiulis, tiesiog labai didelis, darbas“.
 

Mokyklų optimizavimo klausimai, kaip ir visi planuojami pokyčiai, visuomenėje, vietos bendruomenėse visuomet sukelia daug nerimo ir diskusijų. Iki priimant Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį planą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje plano projektas buvo pristatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams, vyko pristatymas švietimo įstaigų vadovų pasitarime. Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano projektas aptartas su mokyklų, kurias darbo grupės siūlomame veiksmų plane buvo numatyta pertvarkyti ar reoganizuoti, bendruomenėmis. Vyko nuotoliniai susitikimai su Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos, Jurbarko r. Jurbarkų mokyklos-darželio bendruomenėmis. Plano projektas taip pat pristatytas ir Švietimo tarybos posėdyje, vykusiame 2021 m. gegužės 13 d.
 

Po diskusijų, išklausius mokyklų bendruomenių nuomonę ir argumentus, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano veiksmų planas buvo pakoreguotas ir šis galutinis variantas pateiktas tarybai tvirtinti. Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrąjį planą, kuriame tokie struktūriniai pokyčiai, kaip reorganizavimas, likvidavimas, nėra numatomi nė vienoje Jurbarko rajono savivaldybės mokykloje. Plane numatyti vidaus struktūros pertvarkymai miesto progimnazijose – nuspręsta šiose mokyklose neformuoti priešmokyklinio ugdymo grupių. Taip pat nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės mokykloje numatoma pradėti įgyvendinti savitą ugdymo programą – Nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų programą. Tai būtų pirmasis žingsnis planuojamo įkurti oro kadetų licėjaus (gimnazijos) link.
 

Patvirtinus planą nuosekliai bus vykdoma jo įgyvendinimo stebėsena ir, pasikeitus situacijai, esant poreikiui, planą galima bus koreguoti.

 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“

 
 

 JOLITA JABLONSKIENĖ, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.