Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai, kuriems Lietuvoje yra sudaryti civilinės būklės aktų įrašai. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.
Pareiškėjas (-a) gali pakeisti savo vardą, pavardę, jeigu:
• nori turėti kitokį (-ius) vardą (-us);
• nori turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę;
• nori turėti senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų pavardę;
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės pavardės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens, arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės);
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens;
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir savo anksčiau turėtos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens;
• nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar esamo rūpintojo) pavardę;
• turi pavardės formą, neatitinkančią jo (-s) lyties;
• nori turėti kitai lyčiai būdingas asmenvardžių formas;
• pasikeitė vardą ir (ar) pavardę užsienio valstybėje, kurioje yra ar buvo jo (-s) gyvenamoji vieta arba kurios pilietis yra ar buvo;
• nori turėti kitokią tradicinėje vartosenoje esančią pavardę turimos pavardės pagrindu (su kitokia galūne ar kitokia priesaga, be priesagos ar su priesaga);
• po santuokos įregistravimo vietoj turimos pavardės nori įgyti bendrą su sutuoktiniu pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį ar dėmenis;
• po santuokos įregistravimo prie turimos pavardės nori prijungti sutuoktinio pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį;
• nori susigrąžinti bet kurią pirmiau turėtą pavardę;
• nori įgyti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
• nori vietoj savo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės įgyti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės) arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės įgyti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
• nori turėti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles) užrašytą savo vardą ir (ar) pavardę;
• nori atsisakyti turimos dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens (dėmenų);
• nori sukeisti vietomis turimos dvinarės (daugianarės) pavardės dėmenis;
• nori turėti lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų) užrašytą vardą (vardus) ir (ar) pavardę, nes:
• yra ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos pilietis ir nori šiais rašmenimis užrašyti savo tautinio vardyno vardą ir (ar) pavardę pagal tos tautinės kalbos rašybos ir darybos taisykles;
• turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją, kurie turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir kurių pavardė šiais rašmenimis įrašyta dokumento šaltinyje, ar vieno iš jų pavardę;
• vardą ir (ar) pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena ar gyveno, ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• nori turėti sutuoktinio pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis;
• nori turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis.
Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, pavardė bendru tėvų sutarimu gali būti keičiama, jeigu:
• norima suteikti kitokį (-ius) vardą (-us);
• norima suteikti vieno iš tėvų pavardę (kai tėvo ir motinos pavardės skirtingos) arba bendrą tėvų pavardę (kai tėvų pavardė skiriasi nuo vaiko pavardės);
• norima suteikti dvinarę pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės pavardės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens, arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės);
• norima suteikti vienanarę pavardę, sudarytą iš tėvo arba motinos pavardžių pasirinkto vieno dėmens, kai bent vieno iš tėvų pavardė yra dvinarė (daugianarė);
• norima suteikti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
• vietoj jo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės jam norima suteikti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės) arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės norima suteikti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
• norima suteikti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles) užrašytą vardą ir (ar) pavardę;
• nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje, kurioje vaikas gyvena ar gyveno arba kurios pilietis yra ar buvo;
• vaikui norima suteikti lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų) užrašytą vardą (vardus) ir (ar) pavardę, nes:
• jis arba jo tėvai ar vienas iš jų yra ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos pilietis ir norima šiais rašmenimis užrašyti jo tautinio vardyno vardą ir (ar) pavardę pagal tos tautinės kalbos rašybos ir darybos taisykles;
• jis turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• jis vardą ir (ar) pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena ar gyveno, ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• vaikui norima suteikti tėvų ar vieno iš jų pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rūta Vančienė tel. (8 447) 70155
Paslaugos vykdytojas Laima Keraitė tel. (8 447) 70 153
Prašymo forma (-os) Prašymas iki 16 m. paštu
Prašymas nuo 16 m. paštu
Aprašymas interesantui 1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atsižvelgiant į pavardės pakeitimo teisinius pagrindus, civilinės metrikacijos įstaigai atitinkamai turi būti pateikiami:
- civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai, įrodantys, kad konkretus pareiškėjo protėvis turėjo jo pageidaujamą įgyti pavardę, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę;
- dokumentai, pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo ar yra rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl pareiškėjo pavardės pakeitimo;
- dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjo vardas ir (ar) pavardė pakeisti užsienio valstybėje, ir asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės turimą ar turėtą pilietybę patvirtinantys dokumentai;
- Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie diagnozuotą transseksualumą arba Europos Sąjungos valstybės narės sveikatos priežiūros įstaigos išduotas medicinos dokumentas apie diagnozuotą transseksualumą;
- dokumento šaltinis, kuriame vardas ir (ar) pavardė įrašyti nelietuviškais rašmenimis, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų bazę.
4. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
5. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, raštu turi būti pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 424 „Dėl asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
8. Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Tauragės apskrities VMI
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52894
Paslaugos kaina Už vardo ir pavardės pakeitimą mokamas 12 EUR mokestis. Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus po vardo, pavardės pakeitimo (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas, valstybės rinkliava – 2,90 Eur.)
Valstybinė rinkliava turi būti sumokėta prieš pradedant teikti paslaugą. Įmokos kvite būtina nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateikiamas prašymas.
Informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
vedėjo pavaduotoja
Laima Keraitė
tel.( 8 447) 70186
el.p. laima.keraite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2022-06-09 11:38:11

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai, kuriems Lietuvoje yra sudaryti civilinės būklės aktų įrašai. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.
Pareiškėjas (-a) gali pakeisti savo vardą, pavardę, jeigu:
• nori turėti kitokį (-ius) vardą (-us);
• nori turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę;
• nori turėti senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų pavardę;
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės pavardės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens, arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės);
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens;
• nori turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir savo anksčiau turėtos vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens;
• nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar esamo rūpintojo) pavardę;
• turi pavardės formą, neatitinkančią jo (-s) lyties;
• nori turėti kitai lyčiai būdingas asmenvardžių formas;
• pasikeitė vardą ir (ar) pavardę užsienio valstybėje, kurioje yra ar buvo jo (-s) gyvenamoji vieta arba kurios pilietis yra ar buvo;
• nori turėti kitokią tradicinėje vartosenoje esančią pavardę turimos pavardės pagrindu (su kitokia galūne ar kitokia priesaga, be priesagos ar su priesaga);
• po santuokos įregistravimo vietoj turimos pavardės nori įgyti bendrą su sutuoktiniu pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį ar dėmenis;
• po santuokos įregistravimo prie turimos pavardės nori prijungti sutuoktinio pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį;
• nori susigrąžinti bet kurią pirmiau turėtą pavardę;
• nori įgyti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
• nori vietoj savo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės įgyti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės) arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės įgyti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
• nori turėti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles) užrašytą savo vardą ir (ar) pavardę;
• nori atsisakyti turimos dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens (dėmenų);
• nori sukeisti vietomis turimos dvinarės (daugianarės) pavardės dėmenis;
• nori turėti lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų) užrašytą vardą (vardus) ir (ar) pavardę, nes:
• yra ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos pilietis ir nori šiais rašmenimis užrašyti savo tautinio vardyno vardą ir (ar) pavardę pagal tos tautinės kalbos rašybos ir darybos taisykles;
• turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją, kurie turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir kurių pavardė šiais rašmenimis įrašyta dokumento šaltinyje, ar vieno iš jų pavardę;
• vardą ir (ar) pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena ar gyveno, ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• nori turėti sutuoktinio pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis;
• nori turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis.
Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, pavardė bendru tėvų sutarimu gali būti keičiama, jeigu:
• norima suteikti kitokį (-ius) vardą (-us);
• norima suteikti vieno iš tėvų pavardę (kai tėvo ir motinos pavardės skirtingos) arba bendrą tėvų pavardę (kai tėvų pavardė skiriasi nuo vaiko pavardės);
• norima suteikti dvinarę pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės pavardės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens, arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš motinos pavardės);
• norima suteikti vienanarę pavardę, sudarytą iš tėvo arba motinos pavardžių pasirinkto vieno dėmens, kai bent vieno iš tėvų pavardė yra dvinarė (daugianarė);
• norima suteikti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
• vietoj jo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės jam norima suteikti tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės) arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos nesugramatintos pavardės norima suteikti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
• norima suteikti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles) užrašytą vardą ir (ar) pavardę;
• nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje, kurioje vaikas gyvena ar gyveno arba kurios pilietis yra ar buvo;
• vaikui norima suteikti lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų) užrašytą vardą (vardus) ir (ar) pavardę, nes:
• jis arba jo tėvai ar vienas iš jų yra ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos pilietis ir norima šiais rašmenimis užrašyti jo tautinio vardyno vardą ir (ar) pavardę pagal tos tautinės kalbos rašybos ir darybos taisykles;
• jis turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• jis vardą ir (ar) pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena ar gyveno, ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
• vaikui norima suteikti tėvų ar vieno iš jų pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais rašmenimis.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rūta Vančienė tel. (8 447) 70155
Paslaugos vykdytojas Laima Keraitė tel. (8 447) 70 153
Prašymo forma (-os) Prašymas iki 16 m. paštu
Prašymas nuo 16 m. paštu
Aprašymas interesantui 1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Atsižvelgiant į pavardės pakeitimo teisinius pagrindus, civilinės metrikacijos įstaigai atitinkamai turi būti pateikiami:
- civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai, įrodantys, kad konkretus pareiškėjo protėvis turėjo jo pageidaujamą įgyti pavardę, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę;
- dokumentai, pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo ar yra rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl pareiškėjo pavardės pakeitimo;
- dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjo vardas ir (ar) pavardė pakeisti užsienio valstybėje, ir asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės turimą ar turėtą pilietybę patvirtinantys dokumentai;
- Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie diagnozuotą transseksualumą arba Europos Sąjungos valstybės narės sveikatos priežiūros įstaigos išduotas medicinos dokumentas apie diagnozuotą transseksualumą;
- dokumento šaltinis, kuriame vardas ir (ar) pavardė įrašyti nelietuviškais rašmenimis, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų bazę.
4. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
5. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, raštu turi būti pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 424 „Dėl asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.
8. Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Tauragės apskrities VMI
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52894
Paslaugos kaina Už vardo ir pavardės pakeitimą mokamas 12 EUR mokestis. Jeigu interesantas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus po vardo, pavardės pakeitimo (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas, valstybės rinkliava – 2,90 Eur.)
Valstybinė rinkliava turi būti sumokėta prieš pradedant teikti paslaugą. Įmokos kvite būtina nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateikiamas prašymas.
Informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
vedėjo pavaduotoja
Laima Keraitė
tel.( 8 447) 70186
el.p. laima.keraite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2022-06-09 11:38:11

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.