VEIKSMAI PRIIMANT KARO PABĖGĖLIUS IŠ UKRAINOS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS
2022-03-21  
 

Vaikų, paauglių priėmimas. 
 
Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, turi būti ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka, kuri yra nustatyta savivaldybėje. Lietuvių kalbos nemokėjimas negali būti kliūtis vaikus ar paauglius priimti mokytis. Pagal galimybes rekomenduojama iš Ukrainos atvykusius vaikus / paauglius integruoti į lietuviškai ugdomų vaikų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo klases.
 
Priimant vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, pagal galimybes reikėtų atsižvelgti į tėvų (globėjų) prašymus. Visi vaikai, mokiniai turi būti registruojami Mokinių registre.
 
Vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu mokiniai į bendrojo ugdymo programas priimami mokytis kartu su bendraamžiais. Mokiniai gali būti priimami ir klase žemiau ar aukščiau, suderinus su nepilnamečio mokinio vienu iš tėvų (globėjų) ar kitu už vaiką atsakingu asmeniu.
 
Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš Ukrainos atvykusios šeimos, kurios registravosi Migracijos departamente, gali kreiptis dėl sveikatos paslaugų į savivaldybės, kurioje registravosi, gydymo įstaigą. Jiems teikiamos šios paslaugos: skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugos, medicininė reabilitacija sužeistiems kare Ukrainoje, vakcinacija nuo COVID-19. Daugiau informacijos. Sveikatos patikrinimo pažymos neturėtų būti trukdis priimti vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, reikėtų suteikti šeimoms galimybę sutvarkyti šiuos dokumentus per tam tikrą terminą. 
 
 
 
Vaikų, mokinių ugdymas.
 
Ikimokyklinis ugdymas atvykusiems vaikams vykdomas pagal mokyklos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, prireikus vaikui teikiama švietimo pagalba. Priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas teikiamas pagal bendrąsias priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 
Visiems užsieniečiams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti užtikrinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas. Jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos ugdymo programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi būti priskirtas ir mokyklai, veikiančiai Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre. Mokykla, veikianti Lietuvoje, turi turėti raštišką patvirtinimą (gali būti ir elektroninis laiškas) iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais), jam gali būti siūlomas dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) ar kitoje mokyklos veikloje, užtikrinančioje bendravimą su bendraamžiais.
 
Prieš pradedant vaikams mokytis lietuvių kalbos ar dalyvauti kitų dalykų pamokose, reikia skirti laiko mokinių adaptacijai, susipažinimui su mokykla, mokymosi aplinka, klasės draugais. Išgyvenę stresą ir realią grėsmę savo ir / ar savo artimų žmonių gyvybei bei sveikatai vaikai visų pirma turėtų pasijusti saugūs naujoje aplinkoje, neretam iš vaikų gali prireikti psichologo konsultacijos, todėl jei tokio specialisto mokykloje nėra, reikėtų pasitelkti savivaldybėje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos tarnybų specialistus.
 
 
 
Mokyklų konsultavimas.
 
Atvykusiems iš užsienio asmenims mokyti(is) Lietuvos savivaldybėse yra suburtas geriau pasirengusių priimti į Lietuvą atvykstančius ar grįžtančius vaikus mokyklų tinklas. Šiuo metu mokyklų tinklą sudaro daugiau kaip 60 mokyklų, turinčių gerąją patirtį mokant iš užsienio atvykusius mokinius. Dirbančios su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais tinklo mokyklos.
 
Mokyklų bendruomenės taip pat gali pasinaudoti šiomis metodinėmis priemonėmis: „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo organizavimo modelio aprašo“ nuostatomis bei kitais mokymosi šaltiniais.
 
Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimas (video).
 
 
 
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimas.
 
Atvykę iš Ukrainos vaikai yra labai pažeidžiami, patyrę daug streso, sunkumų ir kt., todėl   siūloma orientuotis į aprašomąjį vertinimą, neskubėti pasiekimų fiksuoti pažymiais ar jų išvis atsisakyti. Kadangi atvykę mokiniai pradėjo mokytis mokyklose jau baigiantis ugdymo procesui mokinių mokymosi pasiekimams fiksuoti dėl kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimo siūlome naudoti įvertinimus, vartojant įrašus, pvz., „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“) ir kt.
 
 
 
Socialinė parama mokiniams.
 
Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Įstatymu reglamentuota socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į socialinę paramą mokiniams, kuri skiriama tokia pačia tvarka kaip Lietuvos piliečiams.
 
Tai reiškia, kad ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą ir mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių mokiniams – vertinant šeimos pajamas.
 
Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą, o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis tiesiogiai į mokyklos administraciją. Todėl, pateikiant prašymą mokytis mokykloje, kartu gali būti pateiktas ir prašymas gauti nemokamą maitinimą.

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius


 

 

 

 

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
VEIKSMAI PRIIMANT KARO PABĖGĖLIUS IŠ UKRAINOS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS
2022-03-21  
 

Vaikų, paauglių priėmimas. 
 
Ukrainos piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą ir turi teisę joje laikinai gyventi, turi būti ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas bendra tvarka, kuri yra nustatyta savivaldybėje. Lietuvių kalbos nemokėjimas negali būti kliūtis vaikus ar paauglius priimti mokytis. Pagal galimybes rekomenduojama iš Ukrainos atvykusius vaikus / paauglius integruoti į lietuviškai ugdomų vaikų ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo klases.
 
Priimant vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, pagal galimybes reikėtų atsižvelgti į tėvų (globėjų) prašymus. Visi vaikai, mokiniai turi būti registruojami Mokinių registre.
 
Vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu mokiniai į bendrojo ugdymo programas priimami mokytis kartu su bendraamžiais. Mokiniai gali būti priimami ir klase žemiau ar aukščiau, suderinus su nepilnamečio mokinio vienu iš tėvų (globėjų) ar kitu už vaiką atsakingu asmeniu.
 
Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš Ukrainos atvykusios šeimos, kurios registravosi Migracijos departamente, gali kreiptis dėl sveikatos paslaugų į savivaldybės, kurioje registravosi, gydymo įstaigą. Jiems teikiamos šios paslaugos: skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugos, medicininė reabilitacija sužeistiems kare Ukrainoje, vakcinacija nuo COVID-19. Daugiau informacijos. Sveikatos patikrinimo pažymos neturėtų būti trukdis priimti vaikus, paauglius į ugdymo įstaigas, reikėtų suteikti šeimoms galimybę sutvarkyti šiuos dokumentus per tam tikrą terminą. 
 
 
 
Vaikų, mokinių ugdymas.
 
Ikimokyklinis ugdymas atvykusiems vaikams vykdomas pagal mokyklos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, prireikus vaikui teikiama švietimo pagalba. Priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas teikiamas pagal bendrąsias priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 
Visiems užsieniečiams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti užtikrinamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas. Jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos ugdymo programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi būti priskirtas ir mokyklai, veikiančiai Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre. Mokykla, veikianti Lietuvoje, turi turėti raštišką patvirtinimą (gali būti ir elektroninis laiškas) iš mokyklos, veikiančios Ukrainoje, kad mokinys joje mokosi nuotoliniu būdu. Mokiniui mokykloje Lietuvoje turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais), jam gali būti siūlomas dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) ar kitoje mokyklos veikloje, užtikrinančioje bendravimą su bendraamžiais.
 
Prieš pradedant vaikams mokytis lietuvių kalbos ar dalyvauti kitų dalykų pamokose, reikia skirti laiko mokinių adaptacijai, susipažinimui su mokykla, mokymosi aplinka, klasės draugais. Išgyvenę stresą ir realią grėsmę savo ir / ar savo artimų žmonių gyvybei bei sveikatai vaikai visų pirma turėtų pasijusti saugūs naujoje aplinkoje, neretam iš vaikų gali prireikti psichologo konsultacijos, todėl jei tokio specialisto mokykloje nėra, reikėtų pasitelkti savivaldybėje veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos tarnybų specialistus.
 
 
 
Mokyklų konsultavimas.
 
Atvykusiems iš užsienio asmenims mokyti(is) Lietuvos savivaldybėse yra suburtas geriau pasirengusių priimti į Lietuvą atvykstančius ar grįžtančius vaikus mokyklų tinklas. Šiuo metu mokyklų tinklą sudaro daugiau kaip 60 mokyklų, turinčių gerąją patirtį mokant iš užsienio atvykusius mokinius. Dirbančios su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais tinklo mokyklos.
 
Mokyklų bendruomenės taip pat gali pasinaudoti šiomis metodinėmis priemonėmis: „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo organizavimo modelio aprašo“ nuostatomis bei kitais mokymosi šaltiniais.
 
Atvykusiųjų ir grįžtančiųjų asmenų ugdymo organizavimas (video).
 
 
 
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimas.
 
Atvykę iš Ukrainos vaikai yra labai pažeidžiami, patyrę daug streso, sunkumų ir kt., todėl   siūloma orientuotis į aprašomąjį vertinimą, neskubėti pasiekimų fiksuoti pažymiais ar jų išvis atsisakyti. Kadangi atvykę mokiniai pradėjo mokytis mokyklose jau baigiantis ugdymo procesui mokinių mokymosi pasiekimams fiksuoti dėl kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos ar jos dalies baigimo siūlome naudoti įvertinimus, vartojant įrašus, pvz., „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“) ir kt.
 
 
 
Socialinė parama mokiniams.
 
Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Įstatymu reglamentuota socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į socialinę paramą mokiniams, kuri skiriama tokia pačia tvarka kaip Lietuvos piliečiams.
 
Tai reiškia, kad ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą ir mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių mokiniams – vertinant šeimos pajamas.
 
Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą, o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis tiesiogiai į mokyklos administraciją. Todėl, pateikiant prašymą mokytis mokykloje, kartu gali būti pateiktas ir prašymas gauti nemokamą maitinimą.

 

 

 

 

 

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius


 

 

 

 

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.