JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠAS SVARSTYMAS
2023-10-30  

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ

 

 

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:

1)   Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“; 

2)   Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. O1-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos  bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70151, faks. (8 447) 70166, el. p.: [email protected], interneto svetainė: www.jurbarkas.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis‘‘, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected].

Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p.:  a,kaziene@atamis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Nagrinėjama teritorija:  Jurbarko rajono savivaldybės  teritorija (plotas apie 1431 kv.km)

Visuomenės informavimo tvarka: Bendra.

 

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;

3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo‘‘) Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendiniais;

5. nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijų naudojimo nuostatas;

6. patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;

7. numatyti Jurbarko rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;

8. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;

9. numatyti žemės ūkio paskirties teritorijose pramonės ir sandėliavimo teritorijų vystymą;

10. numatyti siūlomų apželdinti mišku teritorijų bei miško naudmenų pavertimo kitomis naudmenomis teritorijų išdėstymą;

11. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

12. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;

13. numatyti Nemuno upės kaip vandens kelio ir jo pakrančių įveiklinimo galimybes;

14. įvertinti Jurbarko miesto ir Viešvilės miestelio aplinkkelius, jų būtinumą, pateikti galimus šių sprendinių atsisakymo variantus;

15. numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);

16. tikslinti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos funkcinį zonavimą;

17. tikslinti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistemą – savivaldybės urbanistinių centrų sistemą ir jų funkcinius ryšius, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybes ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptis;

18. nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), inžinerinių komunikacijų koridorius;

19. išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros apimtį, prioritetines ir kitos galimos veiklos, prioritetinius savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

20. numatyti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-10 000.

21. nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu ir oru, kitas susisiekimo teritorijas, įvertinant darnaus judumo principus;

22. numatyti racionalias žemės gelmių išteklių (naudingųjų išteklių) išsaugojimo ir naudojimo priemones bei teritorijas;

23. numatyti teritorijas, kuriose būtų numatytas apželdinimas mišku;

24. įvertinti esamų turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą ir numatyti jų plėtros kryptis;

24. nustatyti privalomuosius rodiklius želdynų plotams, atsižvelgiant į želdinių tipus;

25. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą;

26. tikslinti kolektyvinių sodų konversijos į gyvenamąsias teritorijas galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, skatinti konsoliduoti teritorijas.

 

Bendra informacija apie projektą. Rengiant Bendrąjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiama koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Supažindinimo tvarka: Su Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis, kitais procedūriniais bei rengimo dokumentais galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, Jurbarko rajono savivaldybės Infrastruktūros ir turto skyriuje 302 kab. nuo 2023 m. spalio 30 d. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-94-22-213) nuo 2023 m. spalio 30 d. Informaciją taip pat teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistė Monika Zarankienė, tel. 8 650 15130, el. p. [email protected].

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. gruodžio 1 d. 11.00 val. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje 2 aukšte, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano galima teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-94-22-213).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

 

Koncepcijos I alternatyva

 

Koncepcijos II alternatyva

 

Ataskaita

 

 

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 SAVIVALDYBĖS TARYBA
 RENGINIAI
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠAS SVARSTYMAS
2023-10-30  

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO IR KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ

 

 

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas:

1)   Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-305 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“; 

2)   Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. O1-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos  bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. 

Planavimo organizatorius: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70151, faks. (8 447) 70166, el. p.: [email protected], interneto svetainė: www.jurbarkas.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis‘‘, Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected].

Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p.:  a,kaziene@atamis.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Nagrinėjama teritorija:  Jurbarko rajono savivaldybės  teritorija (plotas apie 1431 kv.km)

Visuomenės informavimo tvarka: Bendra.

 

Planavimo tikslai:

1. sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

4. numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;

7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

Planavimo uždaviniai:

1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;

3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;

4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo‘‘) Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendiniais;

5. nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijų naudojimo nuostatas;

6. patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;

7. numatyti Jurbarko rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;

8. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;

9. numatyti žemės ūkio paskirties teritorijose pramonės ir sandėliavimo teritorijų vystymą;

10. numatyti siūlomų apželdinti mišku teritorijų bei miško naudmenų pavertimo kitomis naudmenomis teritorijų išdėstymą;

11. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;

12. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;

13. numatyti Nemuno upės kaip vandens kelio ir jo pakrančių įveiklinimo galimybes;

14. įvertinti Jurbarko miesto ir Viešvilės miestelio aplinkkelius, jų būtinumą, pateikti galimus šių sprendinių atsisakymo variantus;

15. numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);

16. tikslinti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos funkcinį zonavimą;

17. tikslinti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistemą – savivaldybės urbanistinių centrų sistemą ir jų funkcinius ryšius, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybes ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptis;

18. nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), inžinerinių komunikacijų koridorius;

19. išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros apimtį, prioritetines ir kitos galimos veiklos, prioritetinius savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;

20. numatyti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-10 000.

21. nustatyti ir suplanuoti susisiekimo infrastruktūros vystymo kryptis ir galimybes, įvertinti susisiekimą sausuma, vandeniu ir oru, kitas susisiekimo teritorijas, įvertinant darnaus judumo principus;

22. numatyti racionalias žemės gelmių išteklių (naudingųjų išteklių) išsaugojimo ir naudojimo priemones bei teritorijas;

23. numatyti teritorijas, kuriose būtų numatytas apželdinimas mišku;

24. įvertinti esamų turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą ir numatyti jų plėtros kryptis;

24. nustatyti privalomuosius rodiklius želdynų plotams, atsižvelgiant į želdinių tipus;

25. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą;

26. tikslinti kolektyvinių sodų konversijos į gyvenamąsias teritorijas galimybes, nustatyti specifinius reglamentus, skatinti konsoliduoti teritorijas.

 

Bendra informacija apie projektą. Rengiant Bendrąjį planą tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos, viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka. Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiama koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Supažindinimo tvarka: Su Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis, kitais procedūriniais bei rengimo dokumentais galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt, Jurbarko rajono savivaldybės Infrastruktūros ir turto skyriuje 302 kab. nuo 2023 m. spalio 30 d. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-94-22-213) nuo 2023 m. spalio 30 d. Informaciją taip pat teikia Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistė Monika Zarankienė, tel. 8 650 15130, el. p. [email protected].

 

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. gruodžio 1 d. 11.00 val. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje 2 aukšte, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano galima teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-94-22-213).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

 

Koncepcijos I alternatyva

 

Koncepcijos II alternatyva

 

Ataskaita

 

 

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  
Administracijos direktorė
Rūta Vančienė
antradieniais 10-12 val. 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.