KOVO MĖNESĮ TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTA 60 SPRENDIMŲ
2021-04-06  
 

Kovo 25 d. įvykusiame posėdyje Savivaldybės taryba priėmė  60 sprendimų. Prieš tai visi klausimai buvo apsvarstyti ir dėl jų ilgai diskutuota  Tarybos komitetuose, kurie vyko kovo 19, 22 ir 23 dienomis. Tarybos nariai apsvarstė rajono švietimo įstaigų, Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ataskaitas ir joms pritarė. Priimta 10 sprendimų dėl žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo keitimo, svarstyti įvairūs  turto, mokesčių lengvatų, pritarimo projektams ir kiti klausimai.


Kviečiame trumpai susipažinti su keletu sprendimų. Visą informaciją apie įvykusį Savivaldybės tarybos posėdį, taip pat šio ir kitų posėdžių vaizdo įrašus galite rasti www.jurbarkas.lt (žr. SAVIVALDYBĖS TARYBA)

 

Patvirtintas 2021 metų socialinių paslaugų planas

 

Socialinių paslaugų plane numatyti socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, pateikiamas savivaldybės įvertinta socialinė, ekonominė ir demografinė situacija, apžvelgtos šiuo metu teikiamos socialinės paslaugos, įstaigų tipai bei klientų grupės. Per ateinančius trejus metus teikiant socialines paslaugas ir plečiant socialinių paslaugų tinklą bei mastą rajone, bus orientuojamasi į prioritetines socialinių paslaugų gavėjų grupes: šeimas, auginančias vaikus, senyvo amžiaus asmenis, neįgaliuosius, vaikus, netekusius tėvų globos, šeimas patiriančias socialinę riziką ir jose augančius vaikus, smurtą artimoje aplinkoje patiriančias šeimas. Šioms gavėjų grupėms plėtojant socialines paslaugas, ypatingas dėmesys bus skiriamas nestacionarių socialinių paslaugų, užtikrinančių visavertį asmens gyvenimą visuomenėje, teikimui. Šios paslaugos tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu kur kas efektyvesnės nei ilgalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos stacionariose įstaigose.

 

            Sprendimas Nr. T2-70Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.

 

Paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros  programos lėšos

 

Tarybos sprendimu paskirstytos Jurbarko rajono savivaldybei 2021 metams skirtos  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Iš viso Jurbarko rajonui skirta  1 166 000 eurų. Iš šios sumos  825 000 Eur skirti keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.  Šiais metais bus vykdomi šie darbai: Seredžiaus sen. Motiškių kaimo Motiškių gatvės kapitalinis remontas, Viešvilės sen. Ridelkalnio kaimo Ridelkalnio gatvės kapitalinis remontas, Šimkaičių sen. Paulių kaimo Žvejų gatvės kapitalinis remontas, Šimkaičių sen. Kniečių kaimo Bebirvyčio gatvės kapitalinis remontas, Eržvilko sen. Lybiškių kaimo Kubiliškės gatvės kapitalinis remontas, Skirsnemunės sen. Skirsnemunės kaimo Kalno gatvės tiesimas, šaligatvio ir gatvės apšvietimo įrengimas Eržvilko sen. Lybiškių kaimo Stoties gatvėje. Bus įrengta vandens pralaida Raudonės seniūnijos kelyje Nr. 16 Raudonė–Sausgiriai ir Šimkaičių miestelyje pėsčiųjų-dviračių takas, vedantis prie partizanų laidojimo vietos.

341 000 Eur skirta keliams taisyti (remontuoti), prižiūrėti,  inventorizuoti.

 

Sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“.

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa


Taryba patvirtino Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą  ir  Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiąją programą. 2020 m. šios programos  pajamos – 10 315,00 Eur, ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis 7 405,00 Eur. 2020 m. finansuota 10 programų,  tam paskirstyta  9 188,00 Eur.  Nepanaudotų lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 8 532,00 Eur.

 

Šios programos uždaviniai – organizuoti rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą; vykdyti infekcinių ligų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, aplinkos sveikatinimo priemones; skatinti vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimą ir gerinimą, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius.

 

Programos pajamų šaltinis: 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Šiais metais planuojamos Programos pajamos ir išlaidos (su ankstesniųjų metų likučiu) –16 000 Eur.

 

Sprendimas Nr. T2-89 „Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo

 

Smulkiojo verslo rėmimo fondas

 

Taryba pritarė Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir patvirtino šio  fondo 2021 metų sąmatą. Fondo išlaidos per praėjusius metus sudarė  20 692,27 Eur. Dėl išlaidų kompensavimo per metus buvo gauta 43 prašymai, iš jų 39 prašymai patenkinti ir lėšos pervestos pareiškėjams. Verslo skatinimo, projektų rengimo, naujų darbo vietų įkūrimo, darbo įrankių ar gamybos priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti skirta 17 792,27Eur, verslo ugdymo priemonėms iš dalies kompensuoti – 2900 Eur.

 

Planuojama 2021 metų sąmata – 13 939,08 Eurų.

 

Sprendimas Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“.

 

Kaimo rėmimo fondas


Taryba pritarė Savivaldybės kaimo rėmimo  fondo 2020 metų ataskaitai ir patvirtino šio  fondo 2021 metų sąmatą. 2020 m. sausio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų likutis buvo 14 978,59 Eur. Nesant būtinumo sąmatoje planuotos fondo pajamos – savivaldybės biudžeto lėšos – 10 000 Eur į fondo sąskaitą nebuvo pervestos. Lėšų likutis 13 638,59 Eur.

 

Savivaldybės kaimo rėmimo fondo išlaidos per 2020 metus – 1 340 Eur. Gauti keturi prašymai dėl išlaidų kompensavimo – visi prašymai patenkinti, lėšos pervestos į pareiškėjų sąskaitas. Stichinės nelaimės  padariniams kompensuoti buvo skirta 900 Eur, tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidos kompensuoti 440 Eur.

 

Planuojama 2021 metų sąmata – 25 638,59 Eur.

 

Sprendimas Nr. T2-104 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“.

 

Pritarta projektams

 

Taryba pritarė projektams, teikiamiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondui:

 

„Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“. Bendra planuojama projekto vertė – 103 850 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 93 465 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 5 proc.) – iki 5 192 Eur, kitas finansavimo šaltinis – 5 193 Eur. Projektas bus įgyvendinamas dvejus metus. Sporto klubas „Pantera“, skatindamas fizinio aktyvumo plėtrą įvairiose tikslinėse grupėse,  numato vykdyti ir organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus, seminarus apie sporto ir sveikos gyvensenos naudą, kurių metu dalyviai suvoks, kodėl yra svarbu būti kasdien fiziškai aktyviu, išgirs apie smurto prevenciją. Planuojamos  organizuoti stovyklos, kurios apjungs skirtingų kartų ir skirtingo fizinio pajėgumo žmones, mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.

 

Sprendimas Nr. T2-59 „Dėl pritarimo projektui „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“.

 

„Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Tai Jurbarko sporto klubo „Kumite“ teikiamas projektas. Bendra projekto vertė – 3 334,80 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 3 001,32 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 333 Eur. Įgyvendinant projektą numatyta, kad Jurbarko sporto klubas „Kumite“, pagerins vietos bendruomenės asmenų sąlygas sportuoti. Įsigytas inventorius ir įranga užtikrins kokybiškesnes kyokushin karate veiklas, tai paskatins projekto tikslines grupes reguliariai sportuoti, sveikai gyventi ir didins projekto dalyvių fizinį aktyvumą. Bus suorganizuota stovykla vaikams. Projekto pabaiga 2021 m. liepos 30 d.

 

Sprendimas Nr. T2-60 „Dėl pritarimo projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“.

 

„Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui”. Projektą teikia Savivaldybės administracija.

Įgyvendinant projektą bus įrengti gatvės gimnastikos įrengimai Jurbarko rajone (Vadžgirio kaime, Juodaičių, Viešvilės ir Smalininkų miesteliuose), prie Jurbarko karjero – gatvės gimnastikos įrengimai bei tinklinio aikštelė, Jurbarko miesto dviračių ir pėsčiųjų takai bus pritaikyti platesnėms fizinio aktyvumo veikloms, įrengiant bemotorėms transporto priemonėms įrenginius. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-09-01–2023-11-01 (26 mėnesiai). Bendra projekto vertė – 123 908 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 111 517 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau nei 10 proc.) – 12 391 Eur.

 

 Sprendimas Nr. T2-61 „Dėl pritarimo projektui „Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui“.

 

„Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas”.  Projektą teikia Savivaldybės administracija. Projekto uždavinys – atnaujinti Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos sporto kompleksą bei pritaikyti jį daugiafunkciams fizinio aktyvumo užsiėmimams vykdyti. Įgyvendinant projektą numatoma  suremontuoti dalį stogo (apie 95 kv. m.), pakeisti salės vidaus šviestuvus (36 vnt.), įrengti pakeliamas krepšinio konstrukcijas kartu su lentomis ir lankais (2 vnt.), atlikti nemažai kitų svarbių darbų.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-09-01–2022-08-31 (12 mėn.), vertė – 201 453 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (79 proc.) – 159 147 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau nei 21 proc.) – 42 306 Eur.

 

Sprendimai Nr. T2-62 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas”.

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

   EN

 /  DE
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
KOVO MĖNESĮ TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTA 60 SPRENDIMŲ
2021-04-06  
 

Kovo 25 d. įvykusiame posėdyje Savivaldybės taryba priėmė  60 sprendimų. Prieš tai visi klausimai buvo apsvarstyti ir dėl jų ilgai diskutuota  Tarybos komitetuose, kurie vyko kovo 19, 22 ir 23 dienomis. Tarybos nariai apsvarstė rajono švietimo įstaigų, Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ataskaitas ir joms pritarė. Priimta 10 sprendimų dėl žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo keitimo, svarstyti įvairūs  turto, mokesčių lengvatų, pritarimo projektams ir kiti klausimai.


Kviečiame trumpai susipažinti su keletu sprendimų. Visą informaciją apie įvykusį Savivaldybės tarybos posėdį, taip pat šio ir kitų posėdžių vaizdo įrašus galite rasti www.jurbarkas.lt (žr. SAVIVALDYBĖS TARYBA)

 

Patvirtintas 2021 metų socialinių paslaugų planas

 

Socialinių paslaugų plane numatyti socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, pateikiamas savivaldybės įvertinta socialinė, ekonominė ir demografinė situacija, apžvelgtos šiuo metu teikiamos socialinės paslaugos, įstaigų tipai bei klientų grupės. Per ateinančius trejus metus teikiant socialines paslaugas ir plečiant socialinių paslaugų tinklą bei mastą rajone, bus orientuojamasi į prioritetines socialinių paslaugų gavėjų grupes: šeimas, auginančias vaikus, senyvo amžiaus asmenis, neįgaliuosius, vaikus, netekusius tėvų globos, šeimas patiriančias socialinę riziką ir jose augančius vaikus, smurtą artimoje aplinkoje patiriančias šeimas. Šioms gavėjų grupėms plėtojant socialines paslaugas, ypatingas dėmesys bus skiriamas nestacionarių socialinių paslaugų, užtikrinančių visavertį asmens gyvenimą visuomenėje, teikimui. Šios paslaugos tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu kur kas efektyvesnės nei ilgalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos stacionariose įstaigose.

 

            Sprendimas Nr. T2-70Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.

 

Paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros  programos lėšos

 

Tarybos sprendimu paskirstytos Jurbarko rajono savivaldybei 2021 metams skirtos  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Iš viso Jurbarko rajonui skirta  1 166 000 eurų. Iš šios sumos  825 000 Eur skirti keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.  Šiais metais bus vykdomi šie darbai: Seredžiaus sen. Motiškių kaimo Motiškių gatvės kapitalinis remontas, Viešvilės sen. Ridelkalnio kaimo Ridelkalnio gatvės kapitalinis remontas, Šimkaičių sen. Paulių kaimo Žvejų gatvės kapitalinis remontas, Šimkaičių sen. Kniečių kaimo Bebirvyčio gatvės kapitalinis remontas, Eržvilko sen. Lybiškių kaimo Kubiliškės gatvės kapitalinis remontas, Skirsnemunės sen. Skirsnemunės kaimo Kalno gatvės tiesimas, šaligatvio ir gatvės apšvietimo įrengimas Eržvilko sen. Lybiškių kaimo Stoties gatvėje. Bus įrengta vandens pralaida Raudonės seniūnijos kelyje Nr. 16 Raudonė–Sausgiriai ir Šimkaičių miestelyje pėsčiųjų-dviračių takas, vedantis prie partizanų laidojimo vietos.

341 000 Eur skirta keliams taisyti (remontuoti), prižiūrėti,  inventorizuoti.

 

Sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“.

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa


Taryba patvirtino Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą  ir  Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiąją programą. 2020 m. šios programos  pajamos – 10 315,00 Eur, ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis 7 405,00 Eur. 2020 m. finansuota 10 programų,  tam paskirstyta  9 188,00 Eur.  Nepanaudotų lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 8 532,00 Eur.

 

Šios programos uždaviniai – organizuoti rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą; vykdyti infekcinių ligų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, aplinkos sveikatinimo priemones; skatinti vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimą ir gerinimą, formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius.

 

Programos pajamų šaltinis: 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Šiais metais planuojamos Programos pajamos ir išlaidos (su ankstesniųjų metų likučiu) –16 000 Eur.

 

Sprendimas Nr. T2-89 „Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo

 

Smulkiojo verslo rėmimo fondas

 

Taryba pritarė Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir patvirtino šio  fondo 2021 metų sąmatą. Fondo išlaidos per praėjusius metus sudarė  20 692,27 Eur. Dėl išlaidų kompensavimo per metus buvo gauta 43 prašymai, iš jų 39 prašymai patenkinti ir lėšos pervestos pareiškėjams. Verslo skatinimo, projektų rengimo, naujų darbo vietų įkūrimo, darbo įrankių ar gamybos priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti skirta 17 792,27Eur, verslo ugdymo priemonėms iš dalies kompensuoti – 2900 Eur.

 

Planuojama 2021 metų sąmata – 13 939,08 Eurų.

 

Sprendimas Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“.

 

Kaimo rėmimo fondas


Taryba pritarė Savivaldybės kaimo rėmimo  fondo 2020 metų ataskaitai ir patvirtino šio  fondo 2021 metų sąmatą. 2020 m. sausio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų likutis buvo 14 978,59 Eur. Nesant būtinumo sąmatoje planuotos fondo pajamos – savivaldybės biudžeto lėšos – 10 000 Eur į fondo sąskaitą nebuvo pervestos. Lėšų likutis 13 638,59 Eur.

 

Savivaldybės kaimo rėmimo fondo išlaidos per 2020 metus – 1 340 Eur. Gauti keturi prašymai dėl išlaidų kompensavimo – visi prašymai patenkinti, lėšos pervestos į pareiškėjų sąskaitas. Stichinės nelaimės  padariniams kompensuoti buvo skirta 900 Eur, tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidos kompensuoti 440 Eur.

 

Planuojama 2021 metų sąmata – 25 638,59 Eur.

 

Sprendimas Nr. T2-104 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo“.

 

Pritarta projektams

 

Taryba pritarė projektams, teikiamiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondui:

 

„Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“. Bendra planuojama projekto vertė – 103 850 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 93 465 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 5 proc.) – iki 5 192 Eur, kitas finansavimo šaltinis – 5 193 Eur. Projektas bus įgyvendinamas dvejus metus. Sporto klubas „Pantera“, skatindamas fizinio aktyvumo plėtrą įvairiose tikslinėse grupėse,  numato vykdyti ir organizuoti fizinio aktyvumo užsiėmimus, seminarus apie sporto ir sveikos gyvensenos naudą, kurių metu dalyviai suvoks, kodėl yra svarbu būti kasdien fiziškai aktyviu, išgirs apie smurto prevenciją. Planuojamos  organizuoti stovyklos, kurios apjungs skirtingų kartų ir skirtingo fizinio pajėgumo žmones, mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.

 

Sprendimas Nr. T2-59 „Dėl pritarimo projektui „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“.

 

„Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Tai Jurbarko sporto klubo „Kumite“ teikiamas projektas. Bendra projekto vertė – 3 334,80 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 3 001,32 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 333 Eur. Įgyvendinant projektą numatyta, kad Jurbarko sporto klubas „Kumite“, pagerins vietos bendruomenės asmenų sąlygas sportuoti. Įsigytas inventorius ir įranga užtikrins kokybiškesnes kyokushin karate veiklas, tai paskatins projekto tikslines grupes reguliariai sportuoti, sveikai gyventi ir didins projekto dalyvių fizinį aktyvumą. Bus suorganizuota stovykla vaikams. Projekto pabaiga 2021 m. liepos 30 d.

 

Sprendimas Nr. T2-60 „Dėl pritarimo projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“.

 

„Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui”. Projektą teikia Savivaldybės administracija.

Įgyvendinant projektą bus įrengti gatvės gimnastikos įrengimai Jurbarko rajone (Vadžgirio kaime, Juodaičių, Viešvilės ir Smalininkų miesteliuose), prie Jurbarko karjero – gatvės gimnastikos įrengimai bei tinklinio aikštelė, Jurbarko miesto dviračių ir pėsčiųjų takai bus pritaikyti platesnėms fizinio aktyvumo veikloms, įrengiant bemotorėms transporto priemonėms įrenginius. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-09-01–2023-11-01 (26 mėnesiai). Bendra projekto vertė – 123 908 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (90 proc.) – 111 517 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau nei 10 proc.) – 12 391 Eur.

 

 Sprendimas Nr. T2-61 „Dėl pritarimo projektui „Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui“.

 

„Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas”.  Projektą teikia Savivaldybės administracija. Projekto uždavinys – atnaujinti Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos sporto kompleksą bei pritaikyti jį daugiafunkciams fizinio aktyvumo užsiėmimams vykdyti. Įgyvendinant projektą numatoma  suremontuoti dalį stogo (apie 95 kv. m.), pakeisti salės vidaus šviestuvus (36 vnt.), įrengti pakeliamas krepšinio konstrukcijas kartu su lentomis ir lankais (2 vnt.), atlikti nemažai kitų svarbių darbų.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-09-01–2022-08-31 (12 mėn.), vertė – 201 453 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos (79 proc.) – 159 147 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau nei 21 proc.) – 42 306 Eur.

 

Sprendimai Nr. T2-62 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas”.

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.