Skelbimas apie sutarties sudarymą
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1) Pavadinimas, adresas ir kontaktinis(-iai) punktas(-ai)
Oficialus pavadinimas:
 Jurbarko rajono savivaldybės administracija (188713933)
Adresas:
  Dariaus ir Girėno g. 96
Miestas:
  Jurbarkas
Pašto kodas:
  LT-  74187
Šalis:
  Lietuva
Kontaktinis(-iai) punktas(-ai):  
  Kam: Jolantai Laurinaitienei
Telefonas:
  +370 44770199
El.paštas:
  jolanta.laurinaitiene@jurbarkas.lt
Faksas:
  +370 44770166
Interneto adresas(-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos) adresas: (URL) http://www.jurbarkas.lt

Pirkėjo profilio adresas: (URL) 

Elektroninė prieiga prie informacijos: (URL) https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: (URL)  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2) Perkančiosios organizacijos tipas
10  Regiono ar vietos valdžios institucija

I.3) Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

I.4) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu:
(jei taip, daugiau informacijos apie tas perkančiąsias organizacijas galima pateikti A priede)
taip      ne     


II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS

II.1) Aprašymas
II.1.1) Sutarčiai suteiktas pavadinimas
     Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninių-darbo projektų ekspertizės paslaugos
II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
(pasirinkite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas), labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo(-ų) objektą)
  a) Darbai   b) Prekės   c) Paslaugos
   
  Paslaugų kategorija:  Nr.  12
Jei tai sutartis dėl 17 – 27 kategorijų paslaugų (žr. C1 priedą), ar sutinkate, kad šis skelbimas būtų paskelbtas?

taip       ne   
 Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:
   
  Jurbarko rajonas
NUTS kodas NUTS kodas NUTS kodas
        
II.1.3) Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu Skelbimas susijęs su sutartimi(-imis), grindžiama(-omis) dinamine pirkimo sistema (DPS)
II.1.4) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas
  Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninių-darbo projektų ekspertizės paslaugos: parengtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninių – darbo projektų pilna tyrinėjimo darbų medžiagos ir projektinės – sąmatinės dokumentacijos ekspertizė, užtikrinant projekto atitikimą galiojantiems techninių normų reikalavimams, įvertinant jų ūkinį tikslingumą ir ekonomiškumą, pateikiant Užsakovui ekspertizės išvadas.
II.1.5) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  71319000-7  (Ekspertų paslaugos.)   
 II.1.6) Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų
Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų taip       ne      


II.2) Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1) Bendra galutinė sutarties (-čių) vertė (Skaičiais nurodykite tik bendrą galutinę vertę, įskaitant visas sutartis, pirkimo dalis, sutarties pratęsimus ir pasirinkimo galimybes. Informaciją apie atskiras sutartis pateikite V dalyje „Sutarties sudarymas“) Be PVM Su PVM PVM
        tarifas (%)
Vertė:  9.000,00 Valiuta:   EUR
       21,0
arba Mažiausios kainos pasiūlymas   ir didžiausios kainos paiūlymas    Valiuta:  
į kuriuos atsižvelgta
       IV DALIS: PROCEDŪRA

IV.1) Procedūros tipas
IV.1.1) Procedūros tipas
  1. Atvira
Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje: užpildykite D1 priedą

IV.2) Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius))
Mažiausia kaina
arba
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
Kriterijai Lyginamasis svoris
   
IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas taip     ne    

IV.3) Administracinė informacija
IV.3.1) Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris: (jei taikoma)
  186586
IV.3.2) Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį taip     ne 
(jei taip, pažymėkite atitinkamus langelius)
Išankstinis informacinis skelbimas      Skelbimas apie pirkėjo profilį
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   (metai/mėnuo/diena)
Skelbimas apie pirkimą      Supaprastintas skelbimas apie pirkimą taikant dinaminę pirkimo sistemą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017 /S 86 - 168767,  2017.05.04 (metai/mėnuo/diena)
Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:    (metai/mėnuo/diena)
Kiti ankstesni skelbimai (jei taikoma)
 


V DALIS: SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis Nr.:   1 Pirkimo dalis Nr.:   Pirkimo dalies pavadinimas:  Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninių-darbo projektų ekspertizės paslaugos

V.1) Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:  2017-07-17    (metai/mėnuo/diena)
V.2) Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
V.3) Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas
Oficialus pavadinimas:
 UAB Projektų analizės institutas (124169974)
Adresas:
 Linkmenų g. 28
Miestas:
 Vilnius
Pašto kodas:
 LT-  08217
Šalis:
  Lietuva
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas: (URL):
 

Faksas:
 
V.4) Informacija apie sutarties vertę (įrašykite tik skaičius)  
  Be PVM Su PVM PVM tarifas
(%)
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė (jei taikoma)
Vertė:   Valiuta:  
       
Bendra galutinė sutarties vertė
Vertė:  9.000,00 Valiuta:   EUR
       21,0
arba Mažiausios kainos pasiūlymas  ir didžiausios
kainos paiūlymas   
Valiuta:  
į kuriuos atsižvelgta
       
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė: (nurodykite)  Metų skaičių:   arba  Mėnesių skaičių: 
V.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą taip    ne   
(jei taip, įrašykite tik skaičius) Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Vertė be PVM:   Valiuta:   Dalis:    (%) Nežinoma:  
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir dalį procentais: (jei žinoma)
VI DALIS: PAPILDOMA INFORMACIJA
VI.1) Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis taip     ne    
(jei taip) Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):  
VI.2) Papildoma informacija: (jei taikoma)
 
VI.3) Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas: (URL)
 
Faksas:
 
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma)
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas: (URL)
 
Faksas:
 
VI.3.2) Skundų pateikimas (užpildykite VI.3.2 punktą arba, jei reikia, VI.3.3 punktą)
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):
  Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus
VI.3.3) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
Oficialus pavadinimas:
 
Adresas:
 
Miestas:
 
Pašto kodas:
  LT- 
Šalis:
 
El. paštas:
 
Telefonas:
 
Interneto adresas: (URL)
 
Faksas:
 
VI.4) Šio skelbimo išsiuntimo data:    
  2017-08-23       (metai/mėnuo/diena)  _____Administracijos direktorė_____   __________   _____Vida   Rekešienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)
ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48ID:2003602417 D/L:2017.08.23 16:40:48