TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 28 SPRENDIMAI
2020-12-02  
 

Lapkričio 26 d. įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 28 sprendimai. Nuotoliniu būdu spręsti įvairūs Savivaldybės turto valdymo, biudžeto, pritarimo teikiamiems projektams, įvairių Tarybos sudaromų komisijų sudėties ir pirmininkų keitimo klausimai.


Posėdyje išrinktas ir paskirtas Savivaldybės mero pavaduotojas, patvirtinta Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa, patvirtinta Mokesčio už formalųjį ugdymą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarka, priimti kiti rajono gyventojams aktualūs sprendimai. Visi Tarybos sprendimai yra paskelbti www.jurbarkas.lt (žr. TEISINĖ INFORMACIJA – TEISĖS AKTAI).

 

IŠRINKTAS MERO PAVADUOTOJAS


Slaptu balsavimu išrinktas ir Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-290 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas Petras Vainauskas. Slaptame balsavime dalyvavo ir už šį kandidatą balsavo 15 Savivaldybės tarybos narių. 2011–2015 m. Petras Vainauskas ėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Į Savivaldybės tarybą 2019 metais  išrinktas  su visuomeniniu komitetu „K. Šimkaus komanda „Už Jurbarko kraštą“.

 

PADIDINTAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS


Tarybos sprendimu Nr. T2-300 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas padidintas papildomais valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais – iš viso 454 480 Eur.  Iš šios sumos 15 700 Eur yra Susisiekimo ministerijos skiriamos lėšos kelių priežiūros ir plėtros programos objektams finansuoti,  250 000 Eur papildomos kredito linijos lėšos projektams, kurių finansavimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu, 188 780 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektams finansuoti, 600 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos Jaunimo teisių apsaugai.

 

Tarybos sprendimu perskirstytas apyvartinių biudžeto lėšų likutis ir patikslintos biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas.

 

PATVIRTINTA MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA


Sprendimu Nr. T2-301 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašas. Šiuo dokumentu nustatytas mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje dydis, jo mokėjimas, naudojimo tvarka ir lengvatos. Esami mėnesiniai mokesčiai už ugdymą nepasikeitė, sprendimas priimtas siekiant mokesčių mokėjimo tvarką reglamentuoti pagal galiojančius teisės aktus.

 

PRITARTA PROJEKTAMS


Tarybos sprendimais pritarta:

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamam projektui „Kultūrų festivalis“, kuris bus finansuojamas pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (sprendimas Nr. T2-311 Dėl pritarimo projektui „Kultūrų festivalis“).


Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“, kuris bus iš dalies finansuojamas pagal vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (sprendimas Nr. T2-312 „Dėl pritarimo projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“).


Veliuonos kultūros centro teikiamam projektui „Edukacinės programos „Vytautas Didysis Veliuonoje“, kuris bus finansuojamas pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (sprendimas Nr. T2-317 „Dėl pritarimo projektui Edukacinės programos Vytautas Didysis Veliuonoje“).


Taryba įsipareigojo gavus finansavimą iš vietos veiklos grupės „Nemunas“ skirti lėšas šių projektų bendram finansavimui iš savivaldybės biudžeto.

 

 PAKEISTOS  KOMISIJŲ SUDĖTYS IR PIRMININKAI


Tarybos sprendimu Nr. T2-313 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos panaikinimo“ pripažinti netekusiais galios anksčiau priimti Tarybos sprendimai dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo ir Verslo tarybos sudarymo. Šio sprendimo priėmimą inicijavo savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus.

 

Pasikeitus valdančiajai daugumai, Tarybos sprendimais pakeistos kai kurių Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų sudėtys, jų pirmininkai bei pavaduotojai:

 

Jurbarko rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos pirmininke vietoj Algirdo Gudaičio paskirta Zita Sorokienė, komisijos pirmininko pavaduotoju vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Petras Vainauskas (sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“);


Peticijų komisijos pirmininku vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Raimundas Jovarauskas (sprendimas Nr. T2-308 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“);


Reglamento rengimo komisijos pirmininku vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Gvidas Byčius (sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“);


Apdovanojimų komisijos pirmininke vietoj Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus paskirta Zita Sorokienė, komisijos pirmininko pavaduotoja paskirta Kalnėnų bendruomenės deleguota atstovė Antanina Tunaitienė (sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo“).

 
  Atgal
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 28 SPRENDIMAI
2020-12-02  
 

Lapkričio 26 d. įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimti 28 sprendimai. Nuotoliniu būdu spręsti įvairūs Savivaldybės turto valdymo, biudžeto, pritarimo teikiamiems projektams, įvairių Tarybos sudaromų komisijų sudėties ir pirmininkų keitimo klausimai.


Posėdyje išrinktas ir paskirtas Savivaldybės mero pavaduotojas, patvirtinta Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa, patvirtinta Mokesčio už formalųjį ugdymą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarka, priimti kiti rajono gyventojams aktualūs sprendimai. Visi Tarybos sprendimai yra paskelbti www.jurbarkas.lt (žr. TEISINĖ INFORMACIJA – TEISĖS AKTAI).

 

IŠRINKTAS MERO PAVADUOTOJAS


Slaptu balsavimu išrinktas ir Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-290 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas Petras Vainauskas. Slaptame balsavime dalyvavo ir už šį kandidatą balsavo 15 Savivaldybės tarybos narių. 2011–2015 m. Petras Vainauskas ėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Į Savivaldybės tarybą 2019 metais  išrinktas  su visuomeniniu komitetu „K. Šimkaus komanda „Už Jurbarko kraštą“.

 

PADIDINTAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS


Tarybos sprendimu Nr. T2-300 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas padidintas papildomais valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais – iš viso 454 480 Eur.  Iš šios sumos 15 700 Eur yra Susisiekimo ministerijos skiriamos lėšos kelių priežiūros ir plėtros programos objektams finansuoti,  250 000 Eur papildomos kredito linijos lėšos projektams, kurių finansavimas vykdomas išlaidų kompensavimo būdu, 188 780 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektams finansuoti, 600 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos Jaunimo teisių apsaugai.

 

Tarybos sprendimu perskirstytas apyvartinių biudžeto lėšų likutis ir patikslintos biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas.

 

PATVIRTINTA MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA


Sprendimu Nr. T2-301 „Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašas. Šiuo dokumentu nustatytas mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje dydis, jo mokėjimas, naudojimo tvarka ir lengvatos. Esami mėnesiniai mokesčiai už ugdymą nepasikeitė, sprendimas priimtas siekiant mokesčių mokėjimo tvarką reglamentuoti pagal galiojančius teisės aktus.

 

PRITARTA PROJEKTAMS


Tarybos sprendimais pritarta:

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamam projektui „Kultūrų festivalis“, kuris bus finansuojamas pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (sprendimas Nr. T2-311 Dėl pritarimo projektui „Kultūrų festivalis“).


Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“, kuris bus iš dalies finansuojamas pagal vietos veiklos grupės „Nemunas“ 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (sprendimas Nr. T2-312 „Dėl pritarimo projektui „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“).


Veliuonos kultūros centro teikiamam projektui „Edukacinės programos „Vytautas Didysis Veliuonoje“, kuris bus finansuojamas pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (sprendimas Nr. T2-317 „Dėl pritarimo projektui Edukacinės programos Vytautas Didysis Veliuonoje“).


Taryba įsipareigojo gavus finansavimą iš vietos veiklos grupės „Nemunas“ skirti lėšas šių projektų bendram finansavimui iš savivaldybės biudžeto.

 

 PAKEISTOS  KOMISIJŲ SUDĖTYS IR PIRMININKAI


Tarybos sprendimu Nr. T2-313 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos panaikinimo“ pripažinti netekusiais galios anksčiau priimti Tarybos sprendimai dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo ir Verslo tarybos sudarymo. Šio sprendimo priėmimą inicijavo savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus.

 

Pasikeitus valdančiajai daugumai, Tarybos sprendimais pakeistos kai kurių Savivaldybės tarybos sudarytų komisijų sudėtys, jų pirmininkai bei pavaduotojai:

 

Jurbarko rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos pirmininke vietoj Algirdo Gudaičio paskirta Zita Sorokienė, komisijos pirmininko pavaduotoju vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Petras Vainauskas (sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“);


Peticijų komisijos pirmininku vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Raimundas Jovarauskas (sprendimas Nr. T2-308 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“);


Reglamento rengimo komisijos pirmininku vietoj Ingos Molevaitės paskirtas Gvidas Byčius (sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo T2-187 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“);


Apdovanojimų komisijos pirmininke vietoj Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus paskirta Zita Sorokienė, komisijos pirmininko pavaduotoja paskirta Kalnėnų bendruomenės deleguota atstovė Antanina Tunaitienė (sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo“).

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.


Notice: Constant _TEMPLATE_ID_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TEMPLATE_NAME_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _GENERATION_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TEMPLATE_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _EXTERNAL_ID_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _CHILD_ARRAY_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _t16ak4_FILE_IDX already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 23

Notice: Constant _TINY_MCE already defined in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/system/config.php on line 26

Notice: Undefined index: singleupdate in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 11

Notice: Undefined index: single_update in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/cron_tab.php on line 13

Notice: Undefined index: debug in /home/jurbar/domains/jurbarkas.idamas.lt/public_html/index.php on line 500