Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮVYKO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2020-05-15  

 

Savivaldybės taryba tęsia darbą nuotoliniu būdu. Balandžio 30 d. tarybos posėdis vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis. Posėdyje priimti 48 sprendimai. Posėdyje svarstyta kultūros centrų, savivaldybės viešosios bibliotekos, Jurbarko krašto muziejaus, gydymo bei švietimo įstaigų, savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2019 m. veiklos ataskaitos, pritarta rengiamiems projektams, priimti sprendimai susiję su karantinu dėl koronaviruso pandemijos taip pat svarstyti kiti įvairūs klausimai.

 

Atkreipiame gyventojų dėmesį į aktualius teisės aktus ir primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“ – „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).

 

Taryba siekdama sumažinti prašymų nagrinėjimo laiką ir greičiau pateikti atsakymus pareiškėjams dėl prašomų lengvatų, patvirtino Mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašą.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-147 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Taryba patvirtino automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo nustatymo kriterijus.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-153 „Dėl automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste eiliškumo kriterijų patvirtinimo“.

 

Taryba priėmė sprendimą T2-154 „Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos“. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkai, kurie dėl paskelbto karantino negali vykdyti ir nevykdo veiklos, už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos bus atleidžiami nuo nuomos ir komunalinių mokesčių

 

Taryba priėmė sprendimą T2-108Dėl leidimo skirti lėšų iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo“ leisti skirti 37 975,00 Eur iš Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų UAB „Jurbarko komunalininkas“ už Jurbarko mieste atliktą patalpų dezinfekciją.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą, patvirtintą 2020-02-27 sprendimu Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų biudžeto patvirtinimo“. Padidino Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą papildomais valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais, perskirstė apyvartinių lėšų likutį, patikslino biudžetinių įstaigų pajamas už suteiktas paslaugas:

402 800 Eur tikslinės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (iš jų: 381 600 Eur keliams su žvyro danga asfaltuoti ir 21 200 sodų teritorijose esančiai Smukučių g. rekonstruoti);

48 688 Eur lėšas neformaliajam vaikų švietimui finansuoti (iki šių mokslo metų pabaigos);

5 339 Eur Aplinkos ministerijos tikslinės lėšos, kompensuoti 2019 m. patirtas išlaidas privačius namus prijungiant prie nuotekų infrastruktūros;

484 000 Eur Kultūros ministerijos lėšos Jurbarko kultūros centro pastatui modernizuoti;

223 308 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektams finansuoti

25 000 Eur apyvartos lėšų likučio skirta direktoriaus rezervui, lėšos bus panaudotos išlaidoms, susijusioms su koronaviruso (COVID-19) padarinių likvidavimu, finansuoti.

850 Eur nuomos pajamas Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje bus naudojamos įstaigos reikmėms.

Taryba pakeitė Savivaldybės biudžeto lėšų paskirtį:

Atsižvelgiant į faktinį lėšų panaudojimą, sumažino 55 000 Eur šildymo kompensacijoms mokėti ir skyrė juos socialinės paramos išmokoms mokėti.

Atsižvelgiant į Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pageidavimą, visas pervedamas nuomos lėšas (30 000 Eur) leista panaudoti komunalinėms paslaugoms dengti.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-107 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Taryba pritarė projektams ir priėmė sprendimus:

T2-150 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“. Planuojama savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose maždaug 20 arų sklypuose Jurbarko m. Europos Sąjungos fondų lėšomis pastatyti 3 apie 230 kv. m. ploto 1 aukšto pastatus grupinio gyvenimo namams asmenims su proto ir psichikos negalia, kuriuose socialinės globos paslaugas gaus 30 asmenų. Pastatai bus pritaikyti neįgaliesiems. Tai pat bus įrengtos 1 socialinės dirbtuvės. Patalpos bus aprūpintos įranga ir baldais, būtinais grupinio gyvenimo namų veiklai ir socialinių dirbtuvių vykdyti.

T2-152 „Dėl pritarimo projektui „Vyresnio amžiaus žmonių socialinės integracijos skatinimas didinant jų verslumą ir socialinę įtrauktį“. Projekto tikslas – padidinti pagyvenusių žmonių Jurbarko rajono savivaldybės ekonominį potencialą suteikiant jiems daugiau verslumo bei verslo vadybos įgūdžių ir sudarant prielaidas pradėti savarankišką ekonominę veiklą.

T2-111 „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindas“. Tai viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ vietos veiklos grupei „Jurbarkas“ teikiamas projektas, kurio tikslas projekto dalyviams sudaryti sąlygas ugdyti ir stiprinti galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos nuostatus. Nuostatai pakeisti atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus ir perduodant išmokų skyrimo nepinigine forma ar pinigais funkciją seniūnijose sudarytoms Socialinės paramos teikimo komisijoms. Iki šiol vienkartinės pašalpos buvo skiriamos vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams skyrimo tvarkos aprašu ir išmokų skyrimą nepinigine forma ar pinigais spręsdavo ši komisija.

Priėmtas tarybos sprendimą T2-112 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Taryba patvirtino Išmokų skyrimo šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašą. Iki šiol išmokos buvo pervedamos į savivaldybės mokėjimo kortelių sąskaitas, tačiau viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ pradėjus teikti socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, išmokos pervedamos į įstaigos sąskaitą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-113 „Dėl išmokų skyrimo šeimoms ir asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Taryba patvirtino piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą.

Apraše aptariamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme neapibrėžtos nuostatos ir procedūros. Aprašas nustato kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos, piniginės socialinės paramos teikimo formas, skyrimo ir mokėjimo pagrindus, pajamų piniginei socialinei paramai gauti apskaičiavimo tvarką, kada piniginė socialinės parama skiriama išimties atvejais, Savivaldybės administracijos teises bei komisijų funkcijas, skiriant piniginę socialinę paramą.

Priimtas tarybos sprendimas T2-114 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Taryba priėmė sprendimus, kuriais pakeitė paslaugų įkainius nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino laikotarpiu, jei tuo metu kolektyvų repeticijos negali vykti kolektyvų nariams fiziškai dalyvaujant meninio ugdymo ir užimtumo veiklose:

T2-123 „ Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo“;

T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-274 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo“;

T2-125 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo.

 

Taryba pakeitė Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną, švietimo įstaigos turėjo keisti darbo pobūdį ir formas, su vaikais dirbti nuotoliniu būdu. Dauguma vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) taip pat dirbo nuotoliniu būdu, buvo prastovose arba net neteko darbo. Todėl nuspręsta, kad vasarą būtų teikiama ikimokyklinio ugdymo paslauga tokia pat kaina, kaip visus mokslo metus.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-134 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus, dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-135 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

 

Taryba pritarė vietos gyventojų apklausos dėl įvažiavimų / išvažiavimų (nuovažų) skaičiaus sumažinimo iki dviejų Rotulių kaime, Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, rezultatams.

Priimtas Tarybos sprendimas T2-139 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl įvažiavimų / išvažiavimų (nuovažų) skaičiaus sumažinimo iki dviejų Rotulių kaime, Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, rezultatų“.

 

Taryba delegavo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių Raimundą Bastį.

Priimtas tarybos sprendimas T2-110 „Dėl atstovo delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“.

 

Taryba patvirtino viešųjų įstaigų: Jurbarko ligoninės, Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro, Seredžiaus ambulatorijos, Šimkaičių ambulatorijos, Viešvilės ambulatorijos 2020 m. išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui (su socialinio draudimo įmokomis) ir medikamentams, normatyvus procentais nuo gautų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Priimtas tarybos sprendimas T2-140 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“.

 

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles.

Priimtas tarybos sprendimas T2-149 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo “.

 

Visą informaciją apie Savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus, priimtus sprendimus – rasite savivaldybės interneto svetainėje. Čia skelbiami ir Savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai bei posėdžių garso įrašai.

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.