Jurbarko rajono savivaldybė - Vaiko teisių apsaugos skyrius

Paieška.
Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
Vasaris
    2017     
Vaiko teisių apsaugos skyrius

 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:

 • organizuoti pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą; 
 • teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;
 • užtikrinti pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 • teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje; 
 • bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais

 

Skyrius, vykdydamas jai pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

 • vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą ir įvaikinimą; 
 • rengia ir įgyvendina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas vaiko teisių pažeidimų prevencijai gerinti;
 • organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to atlikti, gimimo registravimą;
 • suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas;
 • nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia  globos (rūpybos), ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;
 • organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintoju, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;
 • kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į savivaldybės administracijos direktorių arba teismą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar  nušalinimo nuo pareigų;
 • sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoja sudarant individualų socialinės globos planą;
 • prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;
 • kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:  nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;  vaiko kilmės iš motinos nustatymo;  tėvystės nustatymo;  laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;   vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;  nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);  nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;  nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;  teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;   vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;  vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nustatant nuolatinę globą (rūpybą).  vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais;  vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos);  vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;  vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
 • dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:  ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;  ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;  dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;  dėl įvaikinimo;  dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);  dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;  ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;  dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu; apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;  kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
 • įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;
 • dalyvauja skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;
 • dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba nukentėjusiojo apklausoje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin.,2002, Nr. 37-1341) nuostatas;
 • dalyvauja ir atstovauja vaiko interesams teismo posėdžiuose nagrinėjant ginčus dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;
 • rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, projektus;
 • išklauso teisės aktų nustatyta tvarka vaiko nuomonę dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės jam skyrimo; 
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka išvadas savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo; 
 • registruoja ir  kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių  ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai; 
 • teikia administracijos direktoriui pasiūlymą įrašyti šeimą į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą ir išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir jų vaikų apskaitą;
 • teikia savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas; 
 • persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;
 • teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą; 
 • tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas; 
 • konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais; 
 • kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą; 
 • kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;
 • tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymu atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga; 
 • gali duoti sutikimą, kad rūpinamas nepilnametis, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;
 • teikia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo; 
 • išduoda teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų; 
 • teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus tuos atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • rengia pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo; 
 • dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje; 
 • rengia metines vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat su jomis gali supažindinti su vaiko teisių apsauga susijusias valstybės, savivaldybės institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas; 
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, socialinės paramos centrais ir derina su jais veiksmus ir sprendimus:   organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;  teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams;  organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo tėvams;  rengiant bendrus pasitarimus socialinių globos įstaigų darbuotojams vaikų globos (rūpybos) vykdymo užtikrinimo institucijoje klausimais;  sprendžiant kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus.
 • kartu su savivaldybės administracijos švietimo ir juridiniu skyriais, seniūnijomis, policijos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir vaikų atstovais organizuoja bendrus pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje; 
 • bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis; 
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir valstybinės (perduotos  savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcijos atlikimo klausimais ir teikia ministerijai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimo; 
 • bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje ir tarptautinių ar Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
 • bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kasmet iki sausio 31 d. teikia jai statistinę informaciją pagal Socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus; socialinės globos įstaigas; šeimas, kurių atžvilgiu sprendžiami vaiko neteisėto išvežimo, priežiūros ar bendradarbiavimo teisių pažeidimo klausimai; atstovavimą vaiko interesams teismuose; kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti; 
 • bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dalyvauja jos sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir seminaruose;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga - teikia jai pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos stiprinimo, dalyvauja šios įstaigos sudarytų darbo grupių veikloje, rengiamuose pasitarimuose ir diskusijose, susijusiuose su vaiko teisių apsaugos praktiniu įgyvendinimu; 
 • atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų skyriui nustatytas funkcijas.   

 

 

Pareigybė

Telefonas, el. paštas 

Laima Gardauskienė

Vedėja

70178, laima.gardauskiene@jurbarkas.lt

Elena  Kontenienė

Vyr. specialistė

70179, elena.konteniene@jurbarkas.lt

Jurgita Jazukevičienė Vyr. specialistė 70179, jurgita.jazukeviciene@jurbarkas.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-23 10:01:34

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorės pavaduotojas
Viktoras Ganusauskas
trečiadieniais 10-12 val.

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.