Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
RUGPJŪČIO 29 D. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 24 SPRENDIMAI
2019-09-06  

 

Rugpjūčio 29 d. įvyko savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyta 30 klausimų, priimti 24 sprendimai.

           

   Taryba svarstė  grupės tarybos narių inicijuotą nepasitikėjimą savivaldybės mero pavaduotoju Daivaru Rybakovu. Po slapto balsavimo sprendimo projektui „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Daivaro  Rybakovo atleidimo prieš terminą“ nepritarta.

 

    Taryba patvirtino 2018 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, naujas savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, savivaldybės biudžetinių įstaigų, administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašą. Posėdyje priimta nemažai sprendimų, reglamentuojančių švietimo įstaigų veiklą, spręsti savivaldybės turto klausimai, sudaryta Smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba, pritarta rengiamiems projektams, svarstyti kiti svarbūs klausimai.

 

    Tarybos sprendimu konkursą laimėjusi Jurgita Voroninienė nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. paskirta Jurbarko švietimo centro direktore 5 metų kadencijai.

 

    Papildytas Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašas – į jį įrašytas Jurbarko miesto Sinagogų aikštės memorialas.

 

    Tarybos narė Vilija Zokaitienė įrašyta į Socialinių klausimų komiteto sudėtį.

 

 Atkreipiame gyventojų dėmesį į aktualius teisės aktus ir primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“–„Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).

 

PATVIRTINTOS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS

    Patvirtintos atnaujintos Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, kuriose numatytos savivaldybės biudžeto projekto rengimo procedūros, savivaldybės biudžeto vykdymas, atskaitomybė ir atsakomybė, asignavimų valdytojų teisės ir pareigos, aprašyta savivaldybė biudžeto ir biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos, finansinė parama ir kitos lėšos bei jų panaudojimo galimybės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

 

PAKEISTAS KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

    Atsižvelgdama į tai, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. sausio 1 d. numatoma didinti minimaliąją algą, Jurbarko rajono savivaldybės taryba pakeitė savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašą, kuriame padidinta darbo užmokesčio koeficientų maksimali riba (didinta analogišku procentu kaip ir minimali alga).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-232

„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

SUDARYTA SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO TARYBA

    Tarybos sprendimu sudaryta nauja Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba. Joje 6 nariai. Į Tarybą įrašyti verslo asocijuotų struktūrų pasiūlyti atstovai: nuo Jurbarko rajono verslininkų organizacijos – Aurimas Sabaliauskas, nuo Jurbarko krašto verslininkų sąjungos – Saulius Kulikauskas, nuo turizmo klasterio „Panemunių Turai“ – Ričardas Vainikonis, nuo Vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ – Oksana Mazur. Į fondo tarybą pasiūlyti savivaldybės tarybos nariai Liudmila Norkaitienė ir Kęstutis Naujokas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-233 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“.

 

DĖL MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS

    Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą. Nuo šių mokslo metų sveikatos priežiūros įstaigos nebeišduos medicininės pažymos formos Nr. 094/, kurią iki šiol mokyklos naudojo kaip pamokų (ugdymo dienų) praleidimą dėl ligos pateisinantį dokumentą. Apraše numatyta, kad mokyklos rengdamos ir tvirtindamos mokinių lankomumo apskaitos tvarkas turės susitarti su bendruomenėmis dėl adekvačių pranešimo apie pamokų (ugdymo dienų) praleidimo, dėl pateisinamos priežasties būdų ir terminų ir nusistatyti kitus pamokų (ugdymo dienų) praleidimą dėl ligos pateisinančius dokumentus. Siekiant įtvirtinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos susitarimus dėl vaikų pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos turės būti papildytos esamos mokymo sutartys šalių įsipareigojimų dalyje įtraukiant tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus susitartais terminais, būdais pateikti pateisinimą dėl mokinių praleistų pamokų (ugdymo dienų) dėl pateisinamų priežasčių. Taip pat mokymo sutartyse turės būti įtvirtinta ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar piktnaudžiaujama mokymo sutartyse, mokyklos pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarkose nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

TIKSLINTAS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE

    Mokinių (vaikų) skaičius ir klasių (grupių) skaičius tikslinamas kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. Šiais metais reikėjo ne tik nustatyti mokinių (vaikų) skaičių bei klasių (grupių skaičių) mokyklose, bet savivaldybė privalėjo įsipareigoti skirti trūkstamas lėšas nepilnų klasių komplektų skaičiui išlaikyti. Šiuo metu rajone yra du nepilni klasių komplektai – jungtinė ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupė Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriuje ir 7 klasė Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje- daugiafunkciame centre.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-235 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose“.

 

PAKEISTAS PRIĖMIMO Į RAJONO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

    Pakeistas Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo punktas, reglamentuojantis priėmimą į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklą, kurioje yra specialioji lavinamoji klasė, skirta 7 (6)–21 metų mokiniams, mokytis pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą/

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PAKEISTA UŽIMTUMO PROGRAMA

    Tarybos sprendimu pakeistas Užimtumo programos punktas, reglamentuojantis programos finansavimo šaltinius. Kadangi Raudonės pilies priežiūra laikinai paskirta Raudonės seniūnijai, siūloma ją finansuoti iš Užimtumo didinimo programos. Įvertinus papildomą finansavimo šaltinį, pagal Užimtumo didinimo programą bus galima laikinai įdarbinti papildomų darbuotojų, kurie atliktų kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, tvarkymo darbus.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29  d. sprendimas Nr.  T2-236 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PAKEISTOS NUOMOS KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

    Tarybos sprendimu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursų organizavimo taisyklės, kurios reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo arba nuomos ne konkurso būdu tvarką ir sąlygas. Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos nuostatos suderintos su galiojančių teisės aktų reikalavimais. Šia tvarka turi vadovautis savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, patikėjimo teise valdančios savivaldybės turtą.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo“.

 

RUGSĖJO 20 D. MIESTO MARŠRUTŲ KELEIVIAI BUS VEŽAMI NEMOKAMAI

    Taryba leido, kad renginio „Diena be automobilio“ metu, 2019 m. rugsėjo 20 d., Jurbarko miesto vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršruto autobusais keleiviai būtų vežami nemokamai. UAB Jurbarko autobusų parko viešojo transporto nuostolius, patirtus vežant keleivius nemokamai, kompensuos savivaldybės administracija.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-251 „Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio“ metu“.

 

PRITARTA PROJEKTAMS

    VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro inicijuoja projektą, kurį įgyvendinus Jurbarko miesto Kauno gatvė bus papuošta keturiais meno kūriniais (skulptūrėlėmis,) atspindinčiomis Kauno gatvės tarpukario realijas ir kultūrinį gyvenimą. Preliminari bendra projekto vertė – 16 845 Eur. Lietuvos kultūros taryba skyrė projekto finansavimui 6 000,00 Eur, o iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto – iki 4 000,00 Eur, likusią sumą VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras planuoja surinkti iš fizinių ir juridinių asmenų.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl pritarimo projektui „Kauno gatvė pasakoja“ pakeitimo“.

 

    Taryba pritarė projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kuris iš dalies finansuojamas pagal Interreg V Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą. Projektas bus įgyvendinamas su partneriu – Lenkijos Respublikos Ryno miesto savivaldybe, su kuria bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2000 m. Projekto metu planuojamos šios veiklos Jurbarko mieste: mažųjų laivelių uosto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, bendrų festivalių, konferencijų ir mokymų organizavimas, turizmo programų ir maršrutų sudarymas, reprezentuojančių leidinių leidyba, viešinimo informacijos interneto svetainėse lenkų kalba parengimas ir kt. Didžiausia projekto bendro biudžeto vertė gali būti iki 1 mln. Eur. Planuojama Jurbarko rajonui tenkanti preliminari projekto vertė – iki 500 000 Eur, iš jų iki 15 proc. (iki 75 000 Eur) – savivaldybės biudžeto lėšos.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-249 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“

 

PRITARTA GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATAMS

    Vietos gyventojų apklausoje dėl UAB „Presto durpės“ 158,7501 ha ploto žemės sklype Dainių kaime, Jurbarkų seniūnijoje, planuojamos durpių gavybos dalyvavo 239 gyventojai (tai sudaro 44,02 proc. visų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje), iš jų tam, kad 158,7501 ha ploto žemės sklype Dainių k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, būtų kertamas miškas ir kasamos durpės pritarė 1 gyventojas (tai sudaro 0,42 proc. balsavusiųjų), nepritarė – 238 gyventojai (tai sudaro 99,58 proc. balsavusiųjų). Taryba pritarė šiems rezultatams ir atsižvelgdama į išreikštą gyventojų nuomonę priėmė sprendimą nepritarti, kad šiame sklype būtų kertamas miškas ir kasamos durpės.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 2  d. sprendimas Nr. T2-252 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos rezultatų.“

 

SKIRTA LĖŠŲ VELIUONOS BAŽNYČIOS TVARKYBAI

    Jurbarko rajono savivaldybės administracija nuo 2016 metų kartu su Veliuonos parapija bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atlieka Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbus. Per šį laikotarpį buvo sutvarkyti bažnyčios fasadai, lietaus nuvedimo sistema. Iki šių metų pabaigos planuojama užbaigti Pagrindinės salės (navos) dalies, prienavio ir priebažnyčio su antro aukšto patalpomis tvarkybos (remonto, restauravimo) darbus. 2021 metais bus minimas Veliuonos parapijos 600 metų jubiliejus. Iki šios datos būtina parengti bažnyčios pagrindinės salės dalies: presbiterijos su zakristijos antro aukšto patalpomis tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektą bei jį įgyvendinti. Taryba nutarė skirti 10 700 Eur savivaldybės biudžeto lėšų darbų projekto parengimui.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T2-253 „Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams“

 

    Visą informaciją apie savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus – rasite savivaldybės interneto svetainėje. Čia skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai bei garso įrašai.

 

 

Tarybos ir mero sekretoriatas

 
  Atgal
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Rugsėjis
    2019     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius

 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.