Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
ĮVYKO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
2019-10-08  

 

Rugsėjo 26 d. įvyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyta 33 klausimai, priimti 28 sprendimai. Svarstyti turto, finansavimo, įkainių patvirtinimo,  pritarimo rengiamiems  projektams ir įvairūs kiti klausimai. Taryba patvirtino naujus Jaunimo reikalų tarybos nuostatus, leido Priešgaisrinei tarnybai iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigyti gaisrinį automobilį, nustatė viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžius.


Atkreipiame gyventojų dėmesį į aktualius teisės aktus  ir primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“–„Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).

 

PAKEISTA TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKA

 

Siekdama suderinti Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos nuostatas su galiojančių teisės aktų reikalavimais, Taryba pakeitė savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą, kuris  buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-338. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamasi įstatymais, įgyvendina Savivaldybės taryba. Savivaldybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, savivaldybės įmonės pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendime nustatyta tvarka.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo“.

 

2019 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMAI

 

Tarybos sprendimu Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 938 802 Eur, iš jų:

679 938 Eur tikslinės Europos Sąjungos kompensuojamos paramos lėšos projektams finansuoti. Per laikotarpį nuo savivaldybės biudžeto patikslinimo š. m. gegužės 30 d. iki rugsėjo 10 d. savivaldybė gavo finansinę paramą 14 projektų vykdyti. Lėšos yra tikslinės, naudojamos tam projektui finansuoti, kuriam yra skirtos;

215 064 Eur Europos Sąjungos paramos lėšos, gautos 2017-01-20 kompensuoti tinkamas projekto „Nemuno upės ekologinės būklės gerinimas, įrengiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą Skirsnemunės miestelyje Jurbarko rajone (Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)“. Šias lėšas siūloma panaudoti: pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimą 183 tūkst. Eur grąžinti ministerijai už Jurbarko Naujamiesčio stadionui tvarkyti skirtas, bet netinkamai panaudotas lėšas, likusią sumą – kitų projektų bendrajam finansavimui vykdyti;

12 500 Eur papildomos biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines paslaugas ir patalpų nuomą;

31 300 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslinės lėšos asmenų su sunkia negalia priežiūrai.

Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos yra mažinamos 55 000 Eur, iš jų:

5 000 Eur Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino lėšas socialinei paramai mokiniams (maisto produktams), nes nuo rugsėjo 1 d. sumažėjo paramos gavėjų skaičius.

50 000 Eur Jurbarko vaikų lopšelis darželis „Nykštukas“ mažina planuotas surinkti pajamas už vaikų išlaikymą.

Tarybos sprendimu  taip pat atlikti savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų ir kitų tikslinės paskirties lėšų perskirstymai.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

                                                                               

PRITARTA AB „POŽEMINIAI DARBAI“ INVESTICIJOMS VIEŠVILĖJE

 

Savivaldybės taryba pritarė akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ investicijoms (iki 30 000 Eur) – Viešvilės miestelio katilinės dūmtraukio cokolinės dalies kapitaliniam remontui. Jurbarko rajono savivaldybės taryba dar 2005 m. išnuomojo AB „Požeminiai darbai“ Viešvilės miestelio šilumos ūkį, 2017 m. ši sutartis pratęsta iki 2025 m. rugpjūčio 1 d. Įmonė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išsinuomoti, modernizuoti, renovuoti ir eksploatuoti Viešvilės miestelio šilumos ūkį. Specialiosios apžiūros metu nustačius Viešvilės miestelio šilumos ūkio dūmtraukio defektus, įmonė atliks dūmtraukio kapitalinį remontą, sustiprindama jo cokolinę dalį.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-263 „Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ investicijų derinimo“.

 

NUSTATYTA UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINA

 

Taryba nustatė UAB „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos  šilumos kainą antriesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Antriesiems ir tolesniems metams šilumos kainos perskaičiuojamos vadovaujantis nustatyta šilumos bazine kaina ir atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pokyčius (kuro, elektros energijos, vandens kaina, infliacija, realizuotas šilumos kiekis ir pan.) šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veikloje. Sprendimu nustatyta suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina – 8,14 ct/kWh (iki 2019 m. spalio 1 d. galiojanti – 8,05 ct/kWh.)

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-264 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ teikiamos šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.

 

PRITARTA PROJEKTAMS

 

Savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje pritarė, kad būtų teikiamas tarptautinis  projektas „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“, kuris iš dalies finansuojamas pagal Interreg V Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą. Projektas bus  įgyvendinamas su partneriu – Lenkijos Respublikos Ryno miesto savivaldybe. Šiame posėdyje Taryba pritarė partnerystės sutarties su Lenkijos Respublikos Ryno miesto savivaldybe pasirašymui dėl šio bendro projekto įgyvendinimo ir įgaliojo savivaldybės merą pasirašyti sutartį.

Taryba pritarė savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“. Planuojama projekto vertė apie 250 tūkst. Eur.  Atsižvelgiant į gautus seniūnų pasiūlymus ir projektų atrankos kriterijus, siūloma pagal šį projektą tvarkyti Pėsčiųjų tako gatvę Rotuliuose.

Taryba pritarė Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“,  Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos ir  asociacijos Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiamiems projektams  dėl vaikų dienos centrų ir įsipareigojo 2020 ir 2021 m. skirti šiems projektams bendrąjį finansavimą. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 16 000 Eur.  Iš savivaldybės biudžeto prašoma lėšų suma – 10 procentų  projektų vertės.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-266 „Dėl pritarimo partnerystės sutarties pasirašymui“.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-267

Dėl pritarimo projektui „Parama vietiniams keliams Jurbarko rajone“

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-274

„Dėl pritarimo projektams „Smalininkų vaikų dienos centras" ir „Skirsnemunės vaikų dienos centras";

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-275 „Dėl pritarimo projektui „Žingsnis pirmyn";

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-277 „Dėl pritarimo vaikų dienos centrų projektams“.

 

PAKEISTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVAI

 

Tarybos sprendimu pakeisti kai kurie rajono švietimo įstaigų etatų normatyvai. Konsultacijų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija metu buvo išsiaiškinta, kad etatų normatyvuose negali būti dvigubų pareigybių. Taip pat švietimo įstaigose nelieka visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir dietisto pareigybių. Visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose  turi vykdyti  Visuomenės sveikatos biuro specialistai, ši funkcija finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos meno mokyklos normatyvuose mažinama instrumentų priežiūros specialisto pareigybės etato dalis ir didinama ūkvedžio pareigybės etato dalis.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

PAKEISTAS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijomis, į seniūnijų sudaromų Socialinės paramos teikimo komisijų sudėtį nuo šiol bus įtraukiami ir socialiniai darbuotojai.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

PATVIRTINTI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

          Taryba patvirtino  Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius. Nustatyta, kad stadiono pagrindinės aikštės nuoma varžyboms – 40,00 Eur už 1 val., treniruotėms – 20,00 Eur už 1 val. Pusės pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma treniruotėms – 10,00 Eur už 1 val., pagalbinės aikštės nuoma – 10,00 Eur už 1 val. Reklaminių plotų nuoma 1 mėn. – 5,00 Eur už 1 kv. m, stadiono teritorijoje nuoma prekybai renginių metu – 5,00 Eur už 1 val. (10 kv. m).

Nustatyta,  kad nuo mokėjimo už paslaugas atleidžiamos rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kurios organizuoja mokyklos mokinių sporto ir (ar) kultūrinius renginius. Jurbarko rajono savivaldybę reprezentuojančios arba žaidžiančios aukštesnėse lygose komandos, vykdančios treniruotes bei varžybas, apmoka tik už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir vandenį. Rajono biudžetinės įstaigos, organizuojančios nekomercinius, labdaros ar paramos renginius, nekomercines sporto varžybas Jurbarko rajono bendruomenei, taip pat turi apmokėti  tik už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir vandenį.

 

                      Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas“.

 

SKIRTA LĖŠŲ VELIUONOS BAŽNYČIOS TVARKYBAI

 

          2021 metais bus minimas Veliuonos parapijos 600 metų jubiliejus. Jurbarko rajono savivaldybės administracija nuo 2016 metų kartu su Veliuonos parapija bei  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atlieka Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbus.  Taryba  priėmė sprendimą skirti Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pagrindinės salės dalies tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo) projekto bendrajam finansavimui Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų – ne daugiau kaip 5 procentus bendros projekto vertės (iki 15 000 Eur).

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo) projekto finansavimo“.

 

PAKEISTA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA

 

Iki šiol parama nevyriausybinei organizacijai galėjo būti teikiama vieną kartą per metus nepriklausomai nuo paramos dydžio. Tarybai pakeitus tvarką, sudaryta galimybė bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms kelis kartus per metus teikti paraiškas įvairiems finansavimo fondams. Gaudamos dalinį finansavimą iš Jurbarko rajono savivaldybės, bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos bus skatinamos domėtis naujais kvietimais teikti paraiškas. Nustatyta, kad nevyriausybinės organizacijos, kurių projektai bus finansuoti, privalo viešinti informaciją apie gautą paramą.

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26  d. sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-36 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“.

 

SVARSTYTA, BET SPRENDIMAI NEPRIIMTI

 

Savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus inicijavo klausimo  „Dėl dovanos (kūdikio krepšelio) kūdikiui skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje“. Po diskusijų nuspręsta klausimo svarstymą atidėti. Spalio 3 d. potvarkiu savivaldybės meras sudarė darbo grupę, kuri iki lapkričio 1 d. turi  parengti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl kūdikio krepšelio skyrimo ir vaikus auginančių šeimų rėmimo Savivaldybės biudžeto lėšomis. Šios darbo grupės vadove paskirta Tarybos narė Inga Molevaitė.

Išsiskyrus nuomonėms, Tarybos nariai nepriėmė sprendimo ir dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo. Klausimas atidėtas.

Klausimai „Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų“ ir Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ balsų dauguma nebuvo įtraukti į posėdžio darbotvarkę.

 

Visą informaciją apie savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus, priimtus sprendimus – rasite savivaldybės interneto svetainėje. Čia skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai bei posėdžių garso įrašai.

 

Parengė

DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 
  Atgal
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius

 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.