Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
2019 M. BIRŽELIO 27 D. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 37 SPRENDIMAI
2019-07-08  

2019 m. birželio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos posėdžio pradžioje prisiekė nauja tarybos narė Viliją Zokaitienę, kuri tarybos nare tapo savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai atsisakius mandato Tarybos narei Genei Gudaitienei, išrinktai pagal Partijos Tvarka ir teisingumas iškeltų kandidatų sąrašą. Priesaiką priėmė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narė Aistė Žilinskienė.

 

Jurbarko rajono savivaldybės taryba patenkino Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos prašymą – padidinti pirmos klasės srauto kvotą nuo 3 klasių iki 4 klasių, nustatant jose mokinių skaičių iki 22 mokinių vienoje klasėje.

 

Taryba priėmė  šiuos sprendimus susijusius su rajono švietimo įstaigų veikla:

Pakeitė Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

 

Pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“.

 

Pripažino netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Atsižvelgus į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos  2019 m. gegužės 30 d, Sprendimą Nr. T2-182 „Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d. atleisti iš pareigų Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktorę Nijolę Jociuvienę.

 

Taryba patenkino Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus Leonardo Zakso prašymą atleisti iš pareigų nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d.

 

Taryba nusprendė išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Dariui Juodaičiui.

 

Taryba savo sprendimu pasiūlė į Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybą keturis asmenis: Mero pavaduotoją Daivarą Rybakovą, tarybos narį  Algirdą Gudaitį, administracijos direktorę Vidą Rekešienę, Jurbarko miesto seniūną  Romualdą Kurą.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“. Sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“:

2019 m. biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos iš kelių priežiūros ir plėtros programos gautomis lėšomis 181,5 tūkst. Eur, kurios skirtos vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti. Už šias lėšas numatyta išasfaltuoti Tujų, Paupio ir Topolių gatves Jurbarko mieste ir Vakaro ir Vėjūnės gatves Dainių k. Jurbarkų seniūnijoje.

 Paskirstytas 93,2 tūkst. Eur apyvartinių lėšų likutis ir 101 tūkst. Eur papildomos gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. Didžioji dalis  šių lėšų skirta projektų, vykdomų su ES parama,  bendrajam finansavimui.

Sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Taryba sudarė šios tarybos įgaliojimų laikui Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisiją, komisijos sudėtis: komisijos pirmininkas – meras Skirmantas Mockevičius, nariai: Antanina Tunaitienė, Irma Savickaitė, Danutė Dobilienė, Vitalija Petraitienė, Arūnas Samys, Remigijus Brazaitis, Gintaris Stoškus, Liudmila Norkaitienė, Audronis Zairys, Donatas Jackis ir Zita Sorokienė. Sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos sudarymo“.

 

Pritarė Bendradarbiavimo sutarties su Lenkijos Respublikos Hainuvkos miesto gmyna sudarymui.

 

Pritarė Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitai.

 

Pritarė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav. Girdžių sen. Butrimų k. Sutvarkymas“ ir UAB „Lamneta“ teikiamam projektui „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos 25“.

 

Taryba pritarė vėjų jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano koregavimo rengimui ir sudarė darbo grupę dėl vėjų jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano koregavimo. Darbo grupės sudėtis: Darius Virvilas, Kęstutis naujokas, Vidmantas Juzėnas, Donatas Jackis, Petras Vainauskas, Darius Juodaitis, Gražina Gadliauskienė, Rūta Vančienė, Jolanta Šeflerienė. Sprendimas Nr. T2-204 „Dėl Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiojo plano koregavimo rengimo“.

 

Taryba pritarė turto perdavimui panaudos pagrindais Varlaukio bendruomenei ir patalpų Ugniagesių g. 1, Jurbarko m., Neringos g. 6 Seredžiaus mstl. ir Antano Juškos g. 1, Veliuonos mstl. Jurbarko r. sav., nuomai, nustatė 1 kv. m. įkainius. Pritarė socialinio būsto nuomai, savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.

 

Taryba pakeitė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“. Sprendimas Nr. T2-209. „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo sprendimu patikslintas Smukučių g. ilgis, numatant ją sujungti su Užtvankos g, Jurbarkų k.,  Jurbarkų  sen. Šiai gatvei asfaltuoti iš kelių priežiūros  ir plėtros programos gauta 62 tūkst. Eur tikslinių lėšų sodų teritorijoje esantiems vietinės reikšmės keliams tvarkyti.

 

Taryba leido uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkas įsigyti ne daugiau kaip keturis naudotus iki 50 sėdimų vietų, ne senesnius kaip 7 metų autobusus už sumą ne didesnę kaip 300 000 Eur be PVM, iš įmonės lėšų. Sprendimas Nr. T2-210 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus“.

 

Taryba įgaliojo Jurbarko rajono savivaldybės administraciją vykdyti stoties pastato projektavimo paslaugų pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atlikti visus veiksmus iki stoties statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.             Sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-282 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“ pakeitimo“.

 

Taryba priėmė sprendimą pakeisti Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programą. Programa patikslinama pagal viešosios įstaigos „Būsto energijos taupymo agentūra“ reikalavimus. Sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Taryba pavedė Jurbarko rajono savivaldybės administracijai parengti ir sudaryti terminuotą ne ilgesnį nei 5 metų, vidaus sandorį su UAB „Jurbarko komunalininkas“ dėl Jurbarko miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų pagal galiojančius Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius. Taryba įpareigojo administracijos direktorių Jurbarko miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų, teikiamų UAB „Jurbarko komunalininkas“, įkainius peržiūrėti ne rečiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius. Taryba įpareigojo UAB „Jurbarko komunalininkas“ ne mažiau kaip 80 procentų pajamų gauti iš veiklos, skirtos Jurbarko rajono savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms vykdyti. Sprendimas Nr. T2-213 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“.

 

Taryba nusprendė suteikti Šimkaičių seniūnijos Šimkaičių kaime, Vidaujos gatvės pavadinimą bei pakeisti Jono Žemaičio gatvės geografines charakteristikas (naujai suteikta Vidaujos gatvė susijungs su Jono Žemaičio gatve).

 

Taryba nusprendė sudaryti dvejiems metams Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą, kuri dirbs kaip patariamoji institucija, skatins valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, padės formuoti nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką. Tarybos sudėtis:

Akvilė Bialoglovytė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,

Aurelija Gedminienė, Paulių bendruomenės atstovė,

Mindaugas Kairys, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ atstovas,

Rasa Karalienė, Smalininkų bendruomenės centro atstovė,

Dalia Mačiežienė, Viešvilės bendruomenės centro atstovė,

Ieva Pažereckienė, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos atstovė,

Vida Pieniutienė, Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos atstovė,

Stanislovas Raulynaitis, esperanto klubo „Horizontas“ atstovas,

Vaidas Vaičiukynas, Paskynų bendruomenės atstovas,

Kęstutis Švedas, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovas,

Odeta Vaitiekūnaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė,

Inga Molevaitė, Tarybos narė.

Sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.

 

Patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus ir trejiems metams sudarė Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą:

Akvilė Bialoglovytė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,

Nerijus Ginietis, Jurbarko miesto Kalnėnų bendruomenės atstovas,

Vilma Kučinskienė, Tamošių kaimo bendruomenės atstovė,

Rūta Misevičienė, Veliuonos krašto bendruomenės atstovė,

Andrius Šašys, Viešvilės bendruomenės centro atstovė,

Vaidas Vaičiukynas, Paskynų bendruomenės atstovas,

Jolanta Kačerauskienė, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovė,

Inga Molevaitė, Tarybos narė.

Sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas ir jos nuostatų patvirtinimo“.

 

Taryba nusprendė savivaldybės tarybos laikotarpiui sudaryti Jurbarko rajono kaimo rėmimo fondo tarybą:

Aušvydas Trumpys, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas,

Vygantas Baršauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos atstovas,

Raimundas Jovarauskas, Tarybos narys,

Egidijus Giedraitis, Tarybos narys,

Gražina Ilgevičienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovė.

Sprendimas Nr. T2-217 „Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo“.

Taryba pakeitė Jurbarko rajono smulkiojo verslo rėmimo fondo nuostatus, juose patikslino šio fondo tarybos sudarymo tvarką ir nustatė fondo tarybos sekretoriaus funkcijas. Sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo“ pakeitimo“.

 

Taryba  nusprendė deleguoti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narį Aivarą Šlekį.

 

 Taryba pakeitė  Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudėtį, papildydama naujais nariais vietoje netekusių įgaliojimų stebėtojų tarybos narių:

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos paskirta atstovė – Irena Petrošienė,

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys –  Gražvydas Ažna,

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos paskirta visuomenės atstovė – Diana Straukienė.

 

 

Sudarė 3 metams šią Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisiją:

1. Darius Juodaitis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

2. Gražina Sutkuvienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė), komisijos pirmininko pavaduotoja;

3. Ramūnas Budrius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas;

4. Snieguolė Danielienė, viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja;

5. Laima Gardauskienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

6. Diana Griškuvienė, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

7. Inga Pranskaitienė, Jurbarko švietimo centro socialinė pedagogė;

8. Aivaras Šlekys, viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės Psichosomatinio skyriaus vedėjas, psichiatras;

9. Zita Tytmonienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

10. Alma Uznė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė;

11. Odeta Vaitiekūnaitė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Taryba nepritarė Jurbarko rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos  2018 metų veiklos ataskaitai.

Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų antrojo pusmečio darbo planą ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto2019 m. veiklos programą.  

 

Primename, kad visi tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“ – „Teisės aktai“, Sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Tesisės aktų registre (TAR).

 

Visa informacija apie savivaldybės tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje. Skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių protokolai bei garso įrašai.

 

 

Tarybos ir mero sekretoriatas

 
  Atgal
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.